tutukluk yapan tüm karar vericiler icin KiSiSEL DEVRiM KARTLARI CIKTI

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

tutukluk yapan tüm karar vericiler icin KiSiSEL DEVRiM KARTLARI CIKTI

dogumgunuKITAPCISI
Beyazlisteye, Dogumgunu kitaplar}n} okuman}z} arzu eden arkada~lar}n}z taraf}ndan kaydedilmi~tiniz.
Ben yokum vzg|rl|p|...
A~ap}daki linki t}klayarak, beyazlisteden kolayl}kla ayr}labilirsiniz:
http://www.burakozdemir.com/cgi-bin/dada/mail.cgi