V international conference "History Lessons. First and Second World Wars, history of Russia and the World in 19-21 centuries"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

V international conference "History Lessons. First and Second World Wars, history of Russia and the World in 19-21 centuries"

Organizing committee-18
Qnberqjnls m`pnds h qnberqjni `plhh  onaedhrekl
bn Brnpni lhpnbni h Bekhjni Nreweqrbemmni bnim`u,
onqby`erq }r` Jnmtepemvh
V lefdsm`pndm` m`swmn-op`jrhweqj` jnmtepemvh
"Spnjh hqrnphh. Oepb` h Brnp` lhpnb{e bnim{, hqrnph Pnqqhh h Lhp` 19-21
bejnb  tsmd`lemr`k|m{e h ophjk`dm{e hqqkednb`mh"
23-24 h~m 2011 c. Q`mjr-Oerepaspc, Pnqqh
Q`ir Jnmtepemvhh (Conference site in Russian and English): geohist.org.
Sb`f`el{e jnkkech!
Sb`f`el{e cnqond`!
Qnnay`el B`l, wrn 23-24 h~m 2011 c. b Q`mjr-Oerepaspce asder opnbedem` V
Lefdsm`pndm` m`swmn-op`jrhweqj` jnmtepemvh "Spnjh hqrnphh. Oepb` h Brnp`
lhpnb{e bnim{, hqrnph  Pnqqhh h lhp` 19-21 bejnb  tsmd`lemr`k|m{e h
ophjk`dm{e hqqkednb`mh".
Ophck`x`el B`q h b`xhu jnkkec ophmr| sw`qrhe b p`anre Jnmtepemvhh, b rnl
whqke h b qnqr`be Npcjnlhrer`, h b{qrsohr| q dnjk`dnl. M` okem`pm{u h
qejvhnmm{u g`qed`mhu Jnmtepemvhh opedk`c`erq p`qqlnrper| h naqsdhr|
qkeds~yhe bnopnq{:
1. Hqrnphweqjhi h cenonkhrhweqjhi `m`khg qna{rhi b Pnqqhh h b lhpe b 19 beje h
b oepbni rperh 20 bej` h hu bkhmhe m` hqrnph~ Pnqqhh h lhp` b 20-21 bej`u;
2. Hqrnphweqjhi h cenonkhrhweqjhi `m`khg qna{rhi m`j`msme Brnpni lhpnbni bnim{
(BLB) h Bekhjni Nreweqrbemmni bnim{ (BNB):
@m`khg bmsrphqn~gm{u h lefdsm`pndm{u qna{rhi m`j`msme bnim{;
@m`khg opnveqqnb opedbnemmncn cnqsd`pqrbemmncn, opnl{xkemmncn, bnemmncn h
qek|qjnungiqrbemmncn qrpnhrek|qrb`;
Opnakel{ ondcnrnbjh opnl{xkemmnqrh h qnberqjni `plhh b opedbnemm{e cnd{;
Bmsrphonkhrhweqj` h lefdsm`pndm` naqr`mnbj` m`j`msme BLB;
@m`khg reumnknchh ondcnrnbjh h opnbnvhpnb`mh m`w`k` bnim, m` ophlepe BLB;
3. Hqrnphweqjhi h cenonkhrhweqjhi `m`khg qna{rhi oephndnb BLB h BNB;
Bnemm{e h onkhrhweqjhe qna{rh m` repphrnphu QQQP, G`o`dmni Ebpno{, m` lnpe h
m` dpschu re`rp`u bnemm{u deiqrbhi;
Oepedhqknj`vh h oepebnd opnl{xkemm{u opedophrhi m` opnhgbndqrbn bnemmni
opndsjvhh b oephnd bedemh aneb{u deiqrbhi, pefhl lnahkhg`vhnmmni }jnmnlhjh;
Qngd`mhe h tsmjvhnmhpnb`mhe o`prhg`mqjncn dbhfemh, h ecn bjk`d b onaeds QQQP
m`d Cepl`mhei. Lernd{ `mrho`prhg`mqjni (`mrhreppnphqrhweqjni) anp|a{
t`xhqrqjni Cepl`mhh m` njjsohpnb`mm{u repphrnphu;
Bmsrphqn~gm{e h lefdsm`pndm{e qna{rh b oephnd h onqke g`bepxemh BNB h hu
cenonkhrhweqjhe onqkedqrbh;
Ahrb` ond Lnqjbni, njpsfemhe melveb ond Qr`khmcp`dnl, Jspqj` dsc` h dpsche
onaed{ qnberqjni `plhh. Hu pnk| b onaede bn BLB m`d Cepl`mhei h e8 qn~gmhj`lh;
Aknj`d`, cnknd, opnp{b h khjbhd`vh aknj`d{ Kemhmcp`d`;
@rnlm` anla`pdhpnbj` `bh`vhei QX@ onmqjhu cnpndnb Uhpnqhl{ h M`c`q`jh, hu
tsmjvhnm`k|mne m`gm`wemhe.
Qngd`mhe M@RN b 1949 cnds h opnbnvhpnb`mhe Qnedhmemm{lh Xr`r`lh @lephjh m`w`k`
unkndmni bnim{. Tnplhpnb`mhe b QX@ hdenknchh lhpnbncn cnqondqrb` h mnbncn
lhpnonpdj` ond ophveknl qx`rnbqjhu bnemm{u a`g j`j opndnkfemhe ckna`k|mni
onkhrhjh m`vhqrqjni Cepl`mhh;
Onreph cp`fd`mqjhu h bnemm{u khv, ondqwer }jnmnlhweqjncn syepa`, m`meqemmncn
Cepl`mhei h e8 qn~gmhj`lh Qnberqjnls Qn~gs h dpschl feprb`l hu `cpeqqhh;
O`rphnrhgl h cepnhgl qnberqjncn m`pnd` h Jp`qmni `plhh  nqmnb` onaed{ QQQP bn
Brnpni lhpnbni bnime m`d t`xhqrqjni Cepl`mhei h e8 qn~gmhj`lh;
Bjk`d b{qnjnreumnknchweqjni opnl{xkemmnqrh, b{qnjnreumnknchweqjncn npsfh h
b{qnjncn spnbm tsmd`lemr`k|m{u h ophjk`dm{u hqqkednb`mhi b onaeds QQQP bn
Brnpni lhpnbni bnime;
Tsmjvhnm`k|mne m`gm`wemhe Brnpni lhpnbni bnim{  cenonkhrhweqjhi `m`khg;
4. Hqrnphweqjhi h cenonkhrhweqjhi `m`khg opnveqqnb onqkebnemmncn sqrpniqrb`
Lhp`:
Onqkebnemm{e bnemmn-onkhrhweqjhe dnjrphm{ QX@ n opebemrhbmni `rnlmni
anla`pdhpnbje qnberqjhu cnpndnb h p`gbg{b`mhe ckna`k|mni unkndmni bnim{";
Qngd`mhe njjso`vhnmm{u bnemm{u a`g QX@ b Ebpnoe h @ghh - qrpnhrek|qrbn
ckna`k|mncn t`xhgl`, m`vhgl` h ndmnonkpmncn lhp`;
@m`khg ophwhmmn-qkedqrbemm{u qbgei, cenonkhrhweqjhu h lefdsm`pndm{u `qoejrnb
qngd`mh NNM, M@RN h, j`j qkedqrbhe, B`px`bqjncn dncnbnp` (1955 cnd) h dpschu
lefdsm`pndm{u npc`mhg`vhi onqke Brnpni lhpnbni bnim{;
_krhmqjne, Uek|qhmqjne h dpsche lefdsm`pndm{e qnck`xemh h dncnbnp`
onqkebnemmncn lhpnsqrpniqrb` h opnakel{ hu b{onkmemh;
5. T`k|qhthj`vh hqrnphh h pegsk|r`rnb Brnpni lhpnbni bnim{  ndhm hg lerndnb
opndnkfemh bedemh unkndmni bnim{, sop`bkemh hqrnphweqjhlh opnveqq`lh h
mnbncn oepedek` lhp`;
6. Bmsrphqn~gm{e h Lefdsm`pndm{e qna{rh b 1985-2011 cnd`u:
Smhwrnfemhe QQQP h m`psxemhe lhpnbncn a`k`mq` qhk;
Opnakel{ h oepqoejrhb{ bnqqr`mnbkemh lmncnonkpmncn lhp`, j`j lhp` aeg bnim h
pechnm`k|m{u bnemm{u jnmtkhjrnb;
Opnakel{ kechrhlmnqrh opnveqqnb ophb`rhg`vhh h nvemj` m`meqemmncn
ophb`rhg`vhei }jnmnlhweqjncn syepa` Pnqqhh h cp`fd`m`l Pnqqhh;
Bnim` Cpsghh opnrhb ^fmni Nqerhh h @au`ghh b `bcsqre 2008 cnd` - opndnkfemhe
pe`khg`vhh `cpeqqhh M@RN h Ebpnqn~g` on nrmnxemh~ j QMC;
M`vhgl, t`xhgl, p`qhgl h cemnvhd G`o`dmni vhbhkhg`vhh b 19-21 bej`u. Cemeghq h
lnptnknch, hqrnphweqjhi, cenonkhrhweqjhi h ~phdhweqjhi `m`khg;
P`gdekemhe dnkfmnqrei Opeghdemr` h Ck`bmnjnl`mds~yecn j`j leu`mhgl
opnthk`jrhjh t`xhgl` h jnkk`anp`vhnmhgl` psjnbndhrekei b{qxhu npc`mnb bk`qrh,
leu`mhgl delnjp`rhg`vhh h sjpeokemh aegno`qmnqrh cnqsd`pqrb`. Ok~q{ h lhmsq{;
Hdenknch onaed{, qnup`memhe hqrnphh qnbleqrm{u onaed  nqmnb` qnbpelemmni
cnqsd`pqrbemmni onkhrhjh Pnqqhh h dpschu qrp`m QMC;
Sqjnpemhe hmrecp`vhh qrp`m QMC q swernl reumnknchh xhpnjnl`qxr`amni
hmrecp`vhh qrp`m Ebpnqn~g`;
P`gbhrhe QMC h hmrecp`vhnmm{e opnveqq{ Qndpsfeqrb` m` nqmnbe qrpnhrek|qrb`
edhmni b{qnjnreumnknchweqjni hmmnb`vhnmmni opnl{xkemmnqrh, edhm{u thm`mqnbni,
r`lnfemmni h nanpnmmni qhqrel, edhmni h bg`hlmn hmrecphpnb`mmni qhqrel{
nap`gnb`rek|m{u h m`swm{u npc`mhg`vhi;
7. Cenonkhrhweqjhi h hqrnphweqjhi `m`khg pebnk~vhi h anp|a{ nayeqrb` q bk`qr|~
g` qbnh op`b` b Echore, Rsmhqe, Khbhh h b dpschu qrp`m`u Qpedhgelmnlnp| h
lhp` b 2011 cnds h b oped{dsyhe cnd{ 20-21 bejnb. Tsmd`lemr`k|m{e h ophjk`dm{e
hqqkednb`mh.
R`jni p`qxhpemm{i ondund j rel`rhje Jnmtepemvhh ongbnker opnbeqrh jnlokejqm{i
m`swm{i `m`khg hqrnphweqjhu h cenonkhrhweqjhu qna{rhi b 19-21 bej`u,
hqqkednb`r| hu bkhmhe m` qnbpelemmnqr| h m` asdsys~ hqrnph~ lhp`.
L`reph`k{ Jnmtepemvhh asdsr nosakhjnb`m{ b pevemghpselnl Qanpmhje qr`rei
Jnmtepemvhh. Jnmtepemvh opedonk`c`er dbe tnpl{ sw`qrh: nwmne h g`nwmne, q
osakhj`vhei l`reph`knb b Qanpmhje qr`rei Jnmtepemvhh.
Ankee ondpnams~ hmtnpl`vh~ n qpnj`u pechqrp`vhh h opednqr`bkemhh dnjk`dnb h
qr`rei m` Jnmtepemvh~, jnnpdhm`r{ dk qbgh B{ qlnfere m`irh m` q`ire
geohist.org.
Q sb`femhel, Npcjnlhrer Jnmtepemvhh
P.S. Dk qbedemh: P`anr{, nosakhjnb`mm{e b l`reph`k`u lefdsm`pndm{u h
nayepnqqhiqjhu jnmtepemvhi, g`whr{b`~rq B@J PT oph g`yhre dhqqepr`vhi.
P.S. Eqkh B{ me unrhre ank|xe onksw`r| hmtnpl`vh~ n Jnmtepemvhh, lnfmn
nrohq`r|q gdeq|.