Международная Конференция по Геополитике и междуна =?UTF-8?B?0YDQvtC00L3Ri9C8INC+0YLQvdC+0YjQtdC90LjRj9C8IC0gR2VvcG9saXRpa2EubmV0LCDQodCw0L3QutGCLdCf

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Международная Конференция по Геополитике и междуна =?UTF-8?B?0YDQvtC00L3Ri9C8INC+0YLQvdC+0YjQtdC90LjRj9C8IC0gR2VvcG9saXRpa2EubmV0LCDQodCw0L3QutGCLdCf

Organizing Committee-6
PQQP0Q PP5P6P4QP=P0QP>P4P=P0Q P=P0QQP=P>-P?QP0P:QP8QP5QP:P0Q
P:P>P=QP5QP5P=QP8Q
"P$QP=P4P0P<P5P=QP0P;Q P=Q P5 P8 P?QP8P:P;P0P4P=Q P5 P?QP>P1P;P5P<Q
P3P5P>P?P>P;P8QP8P:P8, P3P5P>Q
P:P>P=P>P<P8P:P8 P8 P<P5P6P4QP=P0QP>P4P=Q Q
P>QP=P>QP5P=P8P9.
PQP>P4P2P8P6P5P=P8P5 PPP"P P8 PP2QP>QP>QP7P0 P=P0 PP>QQP>P: -
P?QP>P1P;P5P<Q P1P5P7P>P?P0QP=P>QQP8 QQQP0P= P!PP, PP2QP>P?Q P8
PP7P8P8"
23-24 P<P0QQP0 2011 P3P>P4P0, P!P0P=P:Q-PP5QP5QP1QQP3, P P>QQP8Q
+7-(812)-332-9469,  geopolitika.net, [hidden email]  [hidden email]
P#PPPPPPP+P PPPPPPP!
P#PPPPPPP+P PPP!PPPP!
PQP>P4P>P;P6P0P5QQQ QP0P1P>QP0 P?P> P?P>P4P3P>QP>P2P:P5 PQQP>P9
PP5P6P4QP=P0QP>P4P=P>P9 P=P0QQP=P>-P?QP0P:QP8QP5QP:P>P9
P:P>P=QP5QP5P=QP8P8 "P$QP=P4P0P<P5P=QP0P;Q P=Q P5 P8 P?QP8P:P;P0P4P=Q P5
P?QP>P1P;P5P<Q P3P5P>P?P>P;P8QP8P:P8, P3P5P>Q
P:P>P=P>P<P8P:P8 P8
P<P5P6P4QP=P0QP>P4P=Q Q P>QP=P>QP5P=P8P9. PQP>P4P2P8P6P5P=P8P5 PPP"P
P8 PP2QP>QP>QP7P0 P=P0 PP>QQP>P: - P?QP>P1P;P5P<Q
P1P5P7P>P?P0QP=P>QQP8 QQQP0P= P!PP, PP2QP>P?Q P8 PP7P8P8".
P!QP5P4P8 QQP0QQP=P8P:P>P2 P8 P4P>P:P;P0P4QP8P:P>P2
PP>P=QP5QP5P=QP8P8 P8P7P2P5QQP=Q P5 QQP5P=Q P5, P?P>P;P8QP8P:P8,
QQP:P>P2P>P4P8QP5P;P8 P8P=QQP8QQQP>P2 P8 P>QP3P0P=P8P7P0QP8P9,
P>P1Q P5QQP2P5P=P=Q P5 P4P5QQP5P;P8. PP1QP8QP=P0 P3P5P>P3QP0QP8Q
P?QP5P4QQP0P2P;P5P=P=Q Q P4P>P:P;P0P4P>P2: P P>QQP8Q, P#P:QP0P8P=P0,
PP5P;P>QQQQP8Q, PP0P7P0QQQP0P=, P QP<Q P=P8Q, P'P5QP8Q,
P$QP0P=QP8Q, P"QQQP8Q, P!P(P. PQP3P:P>P<P8QP5Q P8P<P5P5Q
QP5QQQ P?QP8P3P;P0QP8QQ PP0Q P?QP8P=QQQ QQP0QQP8P5 P2 P5Q
QP0P1P>QP5, P:P>QP>QP0Q P1QP4P5Q P?QP>QP>P4P8QQ 23-24 P<P0QQP0
2011 P3P>P4P0 2010 P3P>P4P0 P2 P!P0P=P:Q-PP5QP5QP1QQP3P5, P P>QQP8Q.
PP0 P?P;P5P=P0QP=Q Q P8 QP5P:QP8P>P=P=Q Q P7P0QP5P4P0P=P8QQ
PP>P=QP5QP5P=QP8P8 P4P;Q QP0QQP<P>QQP5P=P8Q P8 P>P1QQP6P4P5P=P8Q
P?QP5P4P;P0P3P0QQQQ QP;P5P4QQQ P8P5 P2P>P?QP>QQ :
PQQP>QP8P>P3QP0QP8Q, QP8P;P>QP>QP8Q, QP5P>QP8Q P8
P?QP0P:QP8P:P0 P3P5P>P?P>P;P8QP8P:P8, P3P5P>Q
P:P>P=P>P<P8P:P8 P8
P<P5P6P4QP=P0QP>P4P=Q Q P>QP=P>QP5P=P8P9. PP0QP8P7P<, QP0QP8P7P<,
QP0QP8P7P<, P3P5P=P>QP8P4 P8 P4P2P>P9P=Q P5 QQP0P=P4P0QQQ
PP0P?P0P4P=P>-PP2QP>P?P5P9QP:P>P9 QP8P2P8P;P8P7P0QP8P8. PP5P=P5P7P8Q
P8 P<P>QQP>P;P>P3P8Q;
PP;P8QP=P8P5 P>P4P=P>QQP>QP>P=P=P5P3P> QP=P8QQP>P6P5P=P8Q
PP0QQP0P2QP:P>P3P> P4P>P3P>P2P>QP0 P8 P!P>P2P5QQP:P>P3P> P!P>QP7P0
P=P0 P8P7P<P5P=P5P=P8P5 P3P5P>P?P>P;P8QP8QP5QP:P>P9 P8
P3P5P>Q
P:P>P=P>P<P8QP5QP:P>P9 QP8QQP0QP8P8 P2 P<P8QP5, P=P0
P1P5P7P>P?P0QP=P>QQQ P8 QQP7P2P8P<P>QQQ P P>QQP8P8, QQQP0P=
P!PP, PP2QP>P?Q P8 PP7P8P8;
PP=P0P;P8P7 P8P7P<P5P=P5P=P8Q QP>P>QP=P>QP5P=P8Q QP4P5QP=Q Q P8
P=P5QP4P5QP=Q Q P2P8P4P>P2 P2P>P>QQP6P5P=P8Q P8 P>P1Q
P5P<P>P2
QP8P=P0P=QP8QP>P2P0P=P8Q P2P>P>QQP6P5P=P=Q Q QP8P; P8 PPP
P P>QQP8P8-P!PP P?P> P>QP=P>QP5P=P8Q P: P0P=P0P;P>P3P8QP=Q P<
P?P0QP0P<P5QQP0P< P!P(P-PPP"P P2 P?P5QP8P>P4 Q 1991 P?P> 2009
P3P>P4Q ;
PQP>P1P;P5P<Q P8 P?P5QQP?P5P:QP8P2Q P;P8P:P2P8P4P0QP8P8
P>P:P:QP?P0QP8P>P=P=Q Q QP5P6P8P<P>P2 P8 P2P>P5P=P=Q Q P1P0P7 P!P(P P=P0
PP2QP0P7P8P9QP:P>P< P:P>P=QP8P=P5P=QP5 P:P0P: P8QQP>QP=P8P:P>P2
P2P>P5P=P=Q Q QP3QP>P7 QQQP0P=P0P< P!PP P8 P4QQP3P8P< QQQP0P=P0P<
PP2QP0P7P8P8. P P>QP?QQP: PPP"P - P:P0P: P=P5P>P1QP>P4P8P<P>P5
QQP;P>P2P8P5 P4P;Q P1P>QQ P1Q QQQP0P= PP2QP0P7P8P8 P7P0 P<P8Q,
P=P5P7P0P2P8QP8P<P>QQQ , P4P5P<P>P:QP0QP8Q P8 P?QP>QP2P5QP0P=P8P5 P2
21 P2P5P:P5;
PQP5P:QP0Q P5P=P8P5 QP5P?P0QP0QP=Q Q P?P5QP5P3P>P2P>QP>P2
P P>QQP8P8 P8 P4QQP3P8Q QQQP0P= P!PP Q PPP"P P8
PP2QP>QP>QP7P>P< P:P0P: P=P5P>P1QP>P4P8P<P>P5 QQP;P>P2P8P5 P4P;Q
QQQP0P=P>P2P;P5P=P8Q QP0P2P=P>P?QP0P2P=Q Q P8
P4P5P<P>P:QP0QP8QP5QP:P8Q P<P5P6P4QP=P0QP>P4P=Q Q P>QP=P>QP5P=P8P9
P=P0 PP2QP0P7P8P9QP:P>P< P:P>P=QP8P=P5P=QP5;
PQP>P1P;P5P<Q P8 P?P5QQP?P5P:QP8P2Q QP0P7P2P8QP8Q P!PP P:P0P:
QP5P0P;Q P=P>P3P> P3P5P>P?P>P;P8QP8QP5QP:P>P3P> QQP1Q
P5P:QP0
P<P5P6P4QP=P0QP>P4P=P>P3P> P?QP0P2P0 Q P5P4P8P=Q P< P2QP5P=P0QP>P4P=P>
P8P7P1P8QP0P5P<Q P< P?P0QP;P0P<P5P=QP>P< (P?P> P0P=P0P;P>P3P8P8 Q
QP5QP=P>P;P>P3P8P5P9 QQQP>P8QP5P;Q QQP2P0 PP2QP>QP>QP7P0);
PP>P=QQP8QQQP8P>P=P=Q P5, QP8P=P0P=QP>P2Q P5 P8
P8P=QP>QP<P0QP8P>P=P=Q P5 P?QP>P1P;P5P<Q QP0P7P2P8QP8Q
P>P1P>QP>P=P>QP?P>QP>P1P=P>QQP8, P3P>QQP4P0QQQP2P5P=P=P>P9
P1P5P7P>P?P0QP=P>QQP8 P8 P=P5P7P0P2P8QP8P<P>QQP8 P P>QQP8P8 P8
QQQP0P= P!PP P2 2010 - 2035 P3. P#QQP0P=P>P2P;P5P=P8P5
QQQP0QP5P3P8QP5QP:P>P3P> P?P0QP8QP5QP0 P?P> P0P2P8P0P=P>QQP0P<,
QP0P:P5QP=P>-QP4P5QP=Q P< QP8P;P0P< P8 P=P5QP4P5QP=P>P<Q
P2P>P>QQP6P5P=P8Q P P>QQP8P8 P8 P!PP Q P!P(P P8 PPP"P -
P3P;P0P2P=P>P5 QQP;P>P2P8P5 P4P;Q P4P5P<P>P:QP0QP8P7P0QP8P8
P<P5P6P4QP=P0QP>P4P=Q Q P>QP=P>QP5P=P8P9 P8 QP>QQP0P=P5P=P8Q
P<P8QP0;
PQP0P2P> QQP2P5QP5P=P=Q Q P8 P=P5P7P0P2P8QP8P<Q Q P3P>QQP4P0QQQP2
P<P8QP0 P=P0 P=P5P>P1QP>P4P8P<QQ QP0P<P>P>P1P>QP>P=Q P8
P>P1P;P0P4P0P=P8P5 QP0P:P5QP=P>-QP4P5QP=Q P< P>QQP6P8P5P< P2
QP>P2QP5P<P5P=P=Q Q P3P5P>P?P>P;P8QP8QP5QP:P8Q QQP;P>P2P8QQ.
PQP>P1P;P5P<Q P=P5P0P4P5P:P2P0QP=P>QQP8 QP0P=P5P5
P7P0P:P;QQP5P=P=Q Q P4P>P3P>P2P>QP>P2 P>
P=P5QP0QP?QP>QQQP0P=P5P=P8P8 QP0P:P5QP=P>-QP4P5QP=P>P3P>
P>QQP6P8Q QP>P2QP5P<P5P=P=Q P< QP5P0P;P8QP<;
P"P5P>QP5QP8QP5QP:P8P5 P8 P?QP0P:QP8QP5QP:P8P5 P>QP=P>P2Q
QP0P7QP0P1P>QP:P8 P0P4P5P:P2P0QP=Q Q P>QP2P5QP=Q Q P<P5Q QQQP0P=
P!PP P?QP8 P2P>P7P=P8P:P=P>P2P5P=P8P8 QP3QP>P7 P2P=P5QP=P5P9
P0P3QP5QQP8P8, P2P:P;QQP0Q QP0P7P6P8P3P0P=P8P5
P<P5P6Q
QP=P8QP5QP:P8Q P8 P<P5P6P:P>P=QP5QQP8P>P=P0P;Q P=Q Q
P:P>P=QP;P8P:QP>P2 P8 P2P>P9P=;
PP>QQP4P0QQQP2P> P8 P2P;P0QQQ - P?QP>P1P;P5P<Q P8P=QP5QP5QP>P2,
P2P7P0P8P<P>P4P5P9QQP2P8Q P8 P2P7P0P8P<P=P>P3P> P2P;P8QP=P8Q.
P P0P7QP0P1P>QP:P0 P=P0QQP=P> P>P1P>QP=P>P2P0P=P=Q Q P<P5QP>P4P>P2
P>P?QP8P<P0P;Q P=P>P3P> P2P7P0P8P<P>P4P5P9QQP2P8Q;
PP:P=P0 QQP7P2P8P<P>QQP8 P3P>QQP4P0QQQP2P0. PP;P0P2P0
P3P>QQP4P0QQQP2P0, P:P0P: P3P;P0P2P=P>P5 P>P:P=P> QQP7P2P8P<P>QQP8.
PQP>P1P;P5P<Q P8 QP?P>QP>P1Q P?QP>QP8P;P0P:QP8P:P8 P2P;P0QQP=P>P3P>
P1P0P=P4P8QP8P7P<P0 P8 P?QP5P2QP0Q P5P=P8Q P2QP5Q P2P5QP2P5P9
P>QP3P0P=P>P2 P2P;P0QQP8 P2 PP4P8P=QQ PPP
(P>QP3P0P=P8P7P>P2P0P=P=P0Q P?QP5QQQP?P=P0Q P3QQP?P?P8QP>P2P:P0)
QQQP0P=Q . PP5P=P5P7P8Q P8 P<P>QQP>P;P>P3P8Q;
P P0P7P4P5P;P5P=P8P5 P4P>P;P6P=P>QQP5P9 P3P;P0P2Q P3P>QQP4P0QQQP2P0 P8
P3P;P0P2P=P>P:P>P<P0P=P4QQQ P5P3P> P2P>P>QQP6P5P=P=Q P<P8 QP8P;P0P<P8
QQQP0P=Q P:P0P: P<P5QP0P=P8P7P< QQP8P;P5P=P8Q
P3P>QQP4P0QQQP2P5P=P=P>P9 P1P5P7P>P?P0QP=P>QQP8, P1P>QQ P1Q Q
QP0QP8P7P<P>P<, P1P>QQ P1Q P7P0 P4P5P<P>P:QP0QP8P7P0QP8Q P8
P;P8P1P5QP0P;P8P7P0QP8Q QQQP0P=Q , P7P0Q P8QQ P?QP0P2
QP5P;P>P2P5P:P0;
PP4P8P=QQP2P> P0QP<P8P8 P8 P=P0QP>P4P0 - P3P0QP0P=QP8Q
P3P>QQP4P0QQQP2P5P=P=P>P9 P1P5P7P>P?P0QP=P>QQP8,
P4P5P<P>P:QP0QP8P7P0QP8P8 P3P>QQP4P0QQQP2P0, QP>P1P;QP4P5P=P8Q
P?QP0P2 QP5P;P>P2P5P:P0 P8 P3P>QQP4P0QQQP2P0. PP8QP>P2P>P9 P>P?Q Q,
P3P5P>P?P>P;P8QP8QP5QP:P8P9 P8 P8QQP>QP8QP5QP:P8P9 P0P=P0P;P8P7;
P"P5P;P5P2P8P4P5P=P8P5 P8 P:P8P=P> P:P0P: P<P5QP0P=P8P7P< QP0P7P2P8QP8Q
QP>QP0P;P8QP0QP8P7P<P0, P2P5P4P5P=P8Q P8P4P5P>P;P>P3P8QP5QP:P>P9
P0P3QP5QQP8P8 P8 P=P5P:P>P=QQP8QQQP8P>P=P=P>P3P> QP0QP0P:QP5QP0
QP?QP0P2P;P5P=P8Q P3P>QQP4P0QQQP2P0P<P8;
PP=QP8QP>QQP8P7P< P8 P0P=QP8QQQQP8P7P< QP>QQP8P9QP:P>P3P>
QP5P;P5P2P8P4P5P=P8Q b P3P;P0P2P=Q P5 QP3QP>P7Q
P1P5P7P>P?P0QP=P>QQP8 P P>QQP8P8 P8 QQQP0P= P!PP. PQP>P1P;P5P<Q
P8 P?P5QQP?P5P:QP8P2Q QQQP>P8QP5P;Q QQP2P0 P2 P P>QQP8P8
P=P5P7P0P2P8QP8P<P>P3P> P?QP>QP>QQP8P9QP:P>P3P> QP5P;P5P2P8P4P5P=P8Q;
PQ QP>P:P>QP5QP=P>P;P>P3P8QP5QP:P0Q, P?QP>P<Q QP;P5P=P=P0Q,
QP8P=P0P=QP>P2P0Q P8 P?QP>P4P>P2P>P;Q QQP2P5P=P=P0Q
P1P5P7P>P?P0QP=P>QQP8 P3P>QQP4P0QQQP2P0. PQP>P1P;P5P<Q P8 P?QQP8
P8Q QP5QP5P=P8Q;
P!P8P;Q P=P0Q P0QP<P8Q P8 QP0P7P2P8QP0Q
P2Q QP>P:P>QP5QP=P>P;P>P3P8QP5QP:P0Q P?QP>P<Q QP;P5P=P=P>QQQ -
P>QP=P>P2P0 P3P>QQP4P0QQQP2P5P=P=P>P9 P=P5P7P0P2P8QP8P<P>P9
P?P>P;P8QP8P:P8, P3P5P>P?P>P;P8QP8P:P8, P3P5P>Q
P:P>P=P>P<P8P:P8 P8
P<P5P6P4QP=P0QP>P4P=Q Q P>QP=P>QP5P=P8P9;
P#QP:P>QP5P=P8P5 P8P=QP5P3QP0QP8P8 QQQP0P= P!PP b
P5P4P8P=QQP2P5P=P=Q P9 P<P5QP0P=P8P7P< P>P1P5QP?P5QP5P=P8Q P8Q
P1P5P7P>P?P0QP=P>QQP8 P2 QQP;P>P2P8QQ QP0QQP8QP5P=P8Q PPP"P P8
PP2QP>QP>QP7P0 P=P0 PP>QQP>P:, QP2P5P;P8QP5P=P8Q P2P=P5QP=P8Q
QP3QP>P7, P2P:P;QQP0Q P=P0QP:P>QP8QP5QP:QQ P0P3QP5QQP8Q
PPP"P P?QP>QP8P2 P!PP QP5QP5P7 PQP3P0P=P8QQP0P= P8 P4QQP3P8P5
P=P0QP:P>QP5P3P8P>P=Q P<P8QP0;
PP5P>P?P>P;P8QP8QP5QP:P8P9 P8 P8QQP>QP8QP5QP:P8P9 P0P=P0P;P8P7
P=P0QP>P4P=Q Q P2Q QQQP?P;P5P=P8P9 P8 QP5P2P>P;QQP8P9 P2 PP3P8P?QP5,
P"QP=P8QP5 P8 P2 QQP4P5 P4QQP3P8Q P3P>QQP4P0QQQP2
P!QP5P4P8P7P5P<P=P>P<P>QQ Q P8 P<P8QP0 P2 2011 P3P>P4Q P8 P2
P?QP5P4Q P4QQ P8P5 P3P>P4Q .
P"P0P:P>P9 QP0QQP8QP5P=P=Q P9 P?P>P4QP>P4 P: QP5P<P0QP8P:P5
PP>P=QP5QP5P=QP8P8 P?P>P7P2P>P;QP5Q P?QP>P2P5QQP8
P:P>P<P?P;P5P:QP=Q P9 P=P0QQP=Q P9 P0P=P0P;P8P7, P>QP5P=P8QQ
QP>QQP>QP=P8P5 QP0P1P>Q, QP0P7QP0P1P>QP0QQ P8
QP5P0P;P8P7P>P2P0QQ P>P?QP8P<P0P;Q P=Q P5 QQP5P<Q P8 P?QQP8
QP0P7P2P8QP8Q P=P0QP:P8 P8 P8P=P=P>P2P0QP8P9 P2 P>P1P;P0QQP8
P?P>P;P8QP8P:P8, P3P5P>P?P>P;P8QP8P:P8, P3P>QQP4P0QQQP2P5P=P=P>P9
P1P5P7P>P?P0QP=P>QQP8, P4P5P<P>P:QP0QP8QP5QP:P>P3P>
QQQP>P8QP5P;Q QQP2P0 P3P>QQP4P0QQQP2P0 P8
P<P5P6P4QP=P0QP>P4P=Q Q P>QP=P>QP5P=P8P9. PP0QP5QP8P0P;Q
PP>P=QP5QP5P=QP8P8 P1QP4QQ P>P?QP1P;P8P:P>P2P0P=Q P2
QP5QP5P=P7P8QQP5P<P>P< P!P1P>QP=P8P:P5 QQP0QP5P9
PP>P=QP5QP5P=QP8P8. PP>P=QP5QP5P=QP8Q P?QP5P4P?P>P;P0P3P0P5Q P4P2P5
QP>QP<Q QQP0QQP8Q: P>QP=P>P5 P8 P7P0P>QP=P>P5, Q
P?QP1P;P8P:P0QP8P5P9 P<P0QP5QP8P0P;P>P2 P2 P!P1P>QP=P8P:P5 QQP0QP5P9
PP>P=QP5QP5P=QP8P8.
PQP3P:P>P<P8QP5Q P8P<P5P5Q QP5QQQ P?QP5P4P;P>P6P8QQ
QQP:P>P2P>P4P8QP5P;QP< P8 P2P5P4QQ P8P< QP?P5QP8P0P;P8QQP0P<
P>QP3P0P=P8P7P0QP8P9 P2Q QQQP?P8QQ Q P>P1P7P>QP=Q P<P8 P8
P>P1P>P1Q P0QQ P8P<P8 P4P>P:P;P0P4P0P<P8 P=P0 P?P;P5P=P0QP=P>P<
P7P0QP5P4P0P=P8P8 PP>P=QP5QP5P=QP8P8 P?P> P?P5QP5QP8QP;P5P=P=Q P<
P2Q QP5 QP5P<P0P<, P?QP8P=QQQ P0P:QP8P2P=P>P5 QQP0QQP8P5 P2
P?P>P4P3P>QP>P2P:P5 P8 P2 P?QP>P2P5P4P5P=P8P8 PP>P=QP5QP5P=QP8P8, P2
QP>P< QP8QP;P5 P8 P2 QP>QQP0P2P5 P5Q PQP3P:P>P<P8QP5QP0.
PP>P;P5P5 P?P>P4QP>P1P=P0Q P8P=QP>QP<P0QP8Q P=P0 QP0P9QP5
PP>P=QP5QP5P=QP8P8: geopolitika.net
P! QP2P0P6P5P=P8P5P<, PP PPPPPP"PP" PPPP$PP PPP&PP
P.S. PP;Q QP2P5P4P5P=P8Q: P P0P1P>QQ , P>P?QP1P;P8P:P>P2P0P=P=Q P5 P2
P<P0QP5QP8P0P;P0Q P<P5P6P4QP=P0QP>P4P=Q Q P8
P>P1Q P5QP>QQP8P9QP:P8Q P:P>P=QP5QP5P=QP8P9, P7P0QP8QQ P2P0QQQQ
PPP P P$ P?QP8 P7P0Q P8QP5 P4P8QQP5QQP0QP8P9.
P.S. PQP;P8 PQ P=P5 QP>QP8QP5 P1P>P;Q QP5 P?P>P;QQP0QQ
P8P=QP>QP<P0QP8Q P> PP>P=QP5QP5P=QP8P8, P<P>P6P=P>
P>QP?P8QP0QQ QQ P7P4P5QQ .