[PATCH] sys/dev/acpi/acpibat.c

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[PATCH] sys/dev/acpi/acpibat.c

Dmitri Alenitchev
IMHO, if battery not present, hw.sensors for acpibat not needed.

Now:

hw.sensors.0=acpibat0, last full capacity, 0.00%
hw.sensors.1=acpibat0, warning capacity, 0.00%
hw.sensors.2=acpibat0, low capacity, 0.00%
hw.sensors.3=acpibat0, voltage, 0.00 V DC, OK
hw.sensors.4=acpibat0, state, 0 raw, OK
hw.sensors.5=acpibat0, rate, 0 raw
hw.sensors.6=acpibat0, remaining capacity, 0.00%
hw.sensors.7=acpibat0, current voltage, 0.00 V DC, OK
hw.sensors.8=acpitz0, zone temperature, 53.05 degC

After patch:

hw.sensors.0=acpitz0, zone temperature, 53.05 degC


Index: acpibat.c
===================================================================
RCS file: /cvs/src/sys/dev/acpi/acpibat.c,v
retrieving revision 1.23
diff -u -r1.23 acpibat.c
--- acpibat.c 6 Jun 2006 22:14:30 -0000 1.23
+++ acpibat.c 30 Aug 2006 02:26:14 -0000
@@ -106,7 +106,6 @@
  if (!(res.v_integer & STA_BATTERY)) {
  sc->sc_bat_present = 0;
  printf(": %s: not present\n", sc->sc_devnode->parent->name);
- acpibat_monitor(sc);
  } else {
  sc->sc_bat_present = 1;