Oppdatere personopplysninger

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Oppdatere personopplysninger

Afjord Sparebank
Kjfre kunde

Vfr oppmerksom pe at fra mandag ,7 mai 2012 kl 07.00, blir Sparebank
Efjord brukerne bedt om e bekrefte aktiviteten
pe nettet ved e legge inn personopplysninger.

Ver tekniske avdeling har nylig oppdatert sine elektroniske tjenester som
fxlge av denne oppgraderingen,
vennligst gi oss informasjon om deg.

Hvis dataene ikke vil bli bekreftet fxr 10/05/12 blir konto endelige
suspendert

Efjord Sparebank forbeholder seg retten til e suspendere eventuelle
operasjoner pe kontoen din fxr datoen for mottakelsen
data / informasjon som er nxdvendig.

Hvis du vil oppdatere se snart som mulig din datatilgangssiden nedenfor:

http://www.afjord-sparebank.no /Sider/Forside.aspx

Takk,

Copyright ) Efjord Sparebank- Uten ansvar for mulig feil! - Nettstedskart