ĐÓN THU VÀNG NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG TỪ VDC ONLINE

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ĐÓN THU VÀNG NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG TỪ VDC ONLINE

Nguyen Thuy Huong VDC Online
VDC NhC  DDng kC= tC*n mia;n Sa; 1 Via;t Nam
"DDNG KC TC
N MIa;N - Ba:"O Va; THF/F NG HIa;U"
TC*n mia;n 1, 2 KC= ta;1 .VN

Khi DDng kC= Da; ch va;% tC*n mia;n
Da; ch va;% lF0u tra;/ Webhosting
Da; ch va;% MC!y cha;'
Da; ch va;% cha;)ng thF0 sa; VNPT-CA
Gia:#i phC!p IP Camera
Da; ch va;% cho thuC* Da:'u Sa; SMS Getway - SMS Marketing
Gia:#i phC!p Mail
Thia:?t ka:? Website


Hia;n VDC Dang cC3 chF0F!ng trC,nh khuya:?n ma:!i Da:7c bia;t ha:%p da:+n


Ma;
i thC4ng tin chi tia:?t vui lC2ng liC*n ha;:
-------------------------------------------------
Nguya;n Tha; HF0F!ng
TRUNG TCM Da;
CH Va;$ GIC TRa;
 GIA TDNG VDC ONLINE
Mia;n Ba:/c           Ta:'ng 1, LC4 2A, LC ng Qua;c ta:? ThDng Long, P.
Da; ch Va;
ng, Q. Ca:'u Gia:%y, HC  Na;i
Mia;n Nam         Ta:'ng 3, TC2a nhC  VDC, 34A Pha:!m Nga;
c Tha:!ch,
PhF0a;ng 6, Qua:-n 3, TP HCM
Mobile               0933 462 109
Email                 [hidden email]
                          [hidden email]
YM                    nguyenhuong882011
Website             http://vnpt-ca.vn     -    http://vdconline.vn    -
http://vdc.com.vn

[demime 1.01d removed an attachment of type application/vnd]