Nowa wiadomość

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nowa wiadomość

DARIUSZ TRZASKA

PL

 Serdecznie Zapraszamy Państwa do odwiedzania i promowania swojej firmy na naszym portalu www.targipolitalia.com Darmowa rejestracja daje już możliwość reklamy i może doprowadzić firmę do sukcesu.

Ponadto polecamy możliwość umieszczania ogłoszeń w różnych językach np. szukam inwestora, wspólnika, itp. Polecamy nowość: WIRTUALNE BOKSY, w których mogą się znaleźć materiały filmowe i zdjęcia pozwalające przedstawic produkty i usługi Waszej firmy.

Uprzejmie informujemy, że Państwa adres e-mail został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z ogólnie dostępnych baz danych. Jeśli jest on umieszczony na wielu stronach, istnieje możliwość ponownego wysłania przez nas zapytania. W takim przypadku prosimy o zlekceważenie tej wiadomości. Powyższa wiadomość jest prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie informacji i nie stanowi oferty handlowej w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz jest zgodna z wykładnią prawna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

EN

We invite you to visit and promote your activities on our site www.targipolitalia.com  free registration gives you the option of advertising and can make a company successful.

You may also want the ability to place advertisements in various languages, such as looking for an investor, partner, etc.. We propose to all companies, new:
VIRTUAL GARDEN SHEDS, where you can submit videos and pictures that allow you to present your company's products and services.

Please note that your e-mail was obtained directly from your website or databases accessible to the public. If it is placed on multiple pages, you can resubmit our investigation. In this case, ignore this message. This message is are quest for permission to send information and does not constitute an offer within the meaning of the Electronic Services Act of 18 July 2002 (OJ No 144, pos.1204) and is consistent with the legal interpretation of the Office of Competition and Consumer.

 

Dariusz Trzaska

Podpis elektroniczny. 287732/CCK/2011

Telefon. +39 3806460196

E-mail: [hidden email]  

www.targipolitalia.com  

SKYPE: Targipolitalia

<A id=linkTw href="http://twitter.com/home?status=Custom title- http://www.targipolitalia.com/">Twitter