Nowa wiadomość

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nowa wiadomość

DARIUSZ TRZASKA
PL
 Serdecznie Zapraszamy Paqstwa do odwiedzania i promowania swojej firmy na
naszym portalu www.targipolitalia.com Darmowa rejestracja daje ju? mo?liwo6f
reklamy i mo?e doprowadzif firmj do sukcesu.
Ponadto polecamy mo?liwo6f umieszczania og3oszeq w rs?nych jjzykach np. szukam
inwestora, wspslnika, itp. Polecamy nowo6f: WIRTUALNE BOKSY, w ktsrych mog1
sij znale<f materia3y filmowe i zdjjcia pozwalaj1ce przedstawic produkty i
us3ugi Waszej firmy.
Uprzejmie informujemy, ?e Paqstwa adres e-mail zosta3 pozyskany bezpo6rednio z
Paqstwa strony internetowej lub z ogslnie dostjpnych baz danych. Je6li jest on
umieszczony na wielu stronach, istnieje mo?liwo6f ponownego wys3ania przez nas
zapytania. W takim przypadku prosimy o zlekcewa?enie tej wiadomo6ci. Powy?sza
wiadomo6f jest pro6b1 o wyra?enie zgody na przes3anie informacji i nie stanowi
oferty handlowej w my6l ustawy o 6wiadczeniu us3ug drog1 elektroniczn1 z 18
lipca 2002 (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz jest zgodna z wyk3adni1 prawna
Urzjdu Ochrony Konkurencji i Konsumentsw.
EN
We invite you to visit and promote your activities on our site
www.targipolitalia.com  free registration gives you the option of advertising
and can make a company successful.

You may also want the ability to place advertisements in various languages,
such as looking for an investor, partner, etc.. We propose to all companies,
new: VIRTUAL GARDEN SHEDS, where you can submit videos and pictures that allow
you to present your company's products and services.

Please note that your e-mail was obtained directly from your website or
databases accessible to the public. If it is placed on multiple pages, you can
resubmit our investigation. In this case, ignore this message. This message is
are quest for permission to send information and does not constitute an offer
within the meaning of the Electronic Services Act of 18 July 2002 (OJ No 144,
pos.1204) and is consistent with the legal interpretation of the Office of
Competition and Consumer.

Dariusz Trzaska
Podpis elektroniczny. 287732/CCK/2011
Telefon. +39 3806460196
E-mail: [hidden email]
www.targipolitalia.com
SKYPE: Targipolitalia

[demime 1.01d removed an attachment of type image/png which had a name of 16x16.png]