NINTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC - PRACTICAL CONFERENCE «RESEARCH, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF HIGH =?Windows-1251?B?IFRFQ0hOT0xPR0lFUyBJTiBJTkRVU1RSWbsgMjItMjMgQ

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NINTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC - PRACTICAL CONFERENCE «RESEARCH, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF HIGH =?Windows-1251?B?IFRFQ0hOT0xPR0lFUyBJTiBJTkRVU1RSWbsgMjItMjMgQ

Organization Committee
Pejrnps Smhbepqhrer`,
Dhpejrnps Hmqrhrsr`,
Swemnls qejper`p~,
Swem{l, opeond`b`rekl,
Dnjrnp`mr`l, `qohp`mr`l, qrsdemr`l,
Opedophmhl`rekl
Sb`f`el{e jnkkech!
Sb`f`el{e cnqond`!
M`op`bkel B`l Hmtnpl`vhnmmne qnnayemhe n ondcnrnbje h opnbedemhh 22-23 `opek
2010 c. b Q`mjr-Oerepaspce Debrni Lefdsm`pndmni m`swmn-op`jrhweqjni
jnmtepemvhh "Hqqkednb`mhe, p`gp`anrj` h ophlememhe b{qnjhu reumnknchi b
opnl{xkemmnqrh", ` r`jfe pd` dpschu Jnmtepemvhi.
Ophel g`bnj m` nwmne sw`qrhe g`bepxem.
Ophel g`bnj m` sw`qrhe b j`weqrbe qksx`rek dn: 21.04.2010
Dk g`nwmne sw`qrhe: ophel g`bnj dn: 25.04.2010, ophel qr`rei dn: 27.04.2010,
ophel nok`r{ dn: 30.04.2010.
Ophck`x`el B`q h opedqr`bhrekei B`xecn Smhbepqhrer` (Hmqrhrsr`), ophmr|
`jrhbmne sw`qrhe b p`anre Jnmtepemvhi, b rnl whqke h b qnqr`be hu
Npcjnlhrernb.
Ankee ondpnams~ hmtnpl`vh~ n qpnj`u h rpeanb`mhu on ntnplkemh~ g`bnj h
l`reph`knb dk sw`qrh b p`anre Jnmtepemvhi lnfmn m`irh m` q`ir`u: htfi.ru,
htfi.org h htfr.org.
M` }rhu q`ir`u lnfmn, r`jfe, m`irh dpscs~ onkegms~ h hmrepeqms~ hmtnpl`vh~,
ophmr| sw`qrhe b nrjp{rnl h qbnandmnl Hmrepmer-cnknqnb`mhh m` gb`mhe Kswxhi
BSG Pnqqhh 2010, "Peirhmc BSGnb Pnqqhh 2010", ongm`jnlhr|q q pegsk|r`r`lh
cnknqnb`mhi b 2008 h 2009 cnd`u. Q pegsk|r`r`lh cnknqnb`mhi gm`jnlrq
g`hmrepeqnb`mm{e lhmhqrepqrb`, bednlqrb` h npc`mhg`vhh, b rnl whqke h
g`psaefm{e.
G`bjh, ohq|l` h oepeohqj` on bqel bnopnq`l: [hidden email], [hidden email].
Npcjnlhrer` Jnmtepemvhh

DEB_R@_ LEFDSM@PNDM@_ M@SWMN-OP@JRHWEQJ@_ JNMTEPEMVH_
+HQQKEDNB@MHE, P@GP@ANRJ@ H OPHLEMEMHE
B[QNJHU REUMNKNCHI B OPNL[XKEMMNQRH;
(M`swmn-reumnknchweqjhe, }jnmnlhweqjhe h ~phdhweqjhe `qoejr{,
op`bnb` g`yhr` h jnllepvh`khg`vh hmrekkejrs`k|mni qnaqrbemmnqrh)
22-23 `opek 2010, c. Q`mjr-Oerepaspc, Pnqqh
www.htfr.org, [hidden email]
HMTNPL@VHNMMNE QNNAYEMHE
SB@F@EL[E JNKKECH!
Qnnay`el B`l, wrn 22-23 `opek 2010 c. b Q`mjr-Oerepaspce Hmqrhrsr norhjh
`rlnqtep{ QN P@M, Pnqqhiqjhi cnqsd`pqrbemm{i chdpnlerenpnknchweqjhi
smhbepqhrer, Pnqqhiqjhi Tnmd Tsmd`lemr`k|m{u hqqkednb`mhi, Hmqrhrsr ophjk`dm{u
hqqkednb`mhi h reumnknchi, Hmqrhrsr thghnknchh hl. H.O. O`bknb` P@M, @j`delh
qrp`rechweqjhu hqqkednb`mhi, hmtnpl`vhh h b{qnjhu reumnknchi, NNN "Rnmjhe
reumnknchh" h dpsche hmqrhrsr{, smhbepqhrer{ h npc`mhg`vhh opnbndr Debrs~
Lefdsm`pndms~ jnmtepemvh~ "Hqqkednb`mhe, p`gp`anrj` h ophlememhe b{qnjhu
reumnknchi b opnl{xkemmnqrh".
Pechqrp`vh sw`qrmhjnb, nrjp{rhe h Okem`pmne g`qed`mhe Jnmtepemvhh asdsr
opnundhr| 22 `opek 2010 cnd` b Ank|xnl `jrnbnl g`ke Opeghdhsl`
Q`mjr-Oerepaspcqjncn m`swmncn vemrp` Pnqqhiqjni @j`delhh m`sj on `dpeqs:
Q`mjr-Oerepaspc, Smhbepqhrerqj` m`aepefm`, 5. Bund m` Okem`pmne g`qed`mhe
swem{u, opeond`b`rekei, dnjrnp`mrnb, `qohp`mrnb, qrsdemrnb, opnl{xkemmhjnb h
opedophmhl`rekei on opedzbkemh~ sdnqrnbepemh qbnandem.
Pechqrp`vh q 9-00 dn 10-00, m`w`kn p`anr{ Jnmtepemvhh b 10-00.
M` okem`pm{u h qejvhnmm{u g`qed`mhu Jnmtepemvhh opedk`c`erq p`qqlnrper| h
naqsdhr| bnopnq{ qnqrnmh h oepqoejrhb{ ophlememh b{qnjhu reumnknchi (d`kee
BR), pegsk|r`rnb tsmd`lemr`k|m{u h ophjk`dm{u hqqkednb`mhi (d`kee TOH) b
p`gkhwm{u nak`qru m`sjh, nap`gnb`mh h opnl{xkemmnqrh (b rnl whqke, h b
bnemm{u) Pnqqhh, qrp`m QMC h EQ, QX@, Jhr`e, Hmdhh h dpschu qrp`m lhp`. B rnl
whqke qkeds~yhe bnopnq{:
Hmtnpl`vhnmm{e h jnlo|~repm{e reumnknchh, jnlo|~repmne lndekhpnb`mhe,
pnanrnreumhj`, p`dhn}kejrpnmhj`, m`swmne ophanpnqrpnemhe, rekejnllsmhj`vhnmm{e
qhqrel{, opncp`llhpnb`mhe;
Renperhweqj` h ophjk`dm` thghj`, qoejrpnqjnoh, `rnlm` h depm` thghj`,
`qrpnmnlh, p`dhnthghj`, uhlh, thguhlh, c`gndhm`lhj` h chdpndhm`lhj`;
Thghj` h uhlh ok`gl{, thghj` h reumhj` }kejrphweqjhu p`gpdnb, norhweqjhu,
qoejrp`k|m{u, k`gepm{u h ok`glemm{u reumnknchi, }kejrpnmhjh, b rnl whqke h
ank|xhu lnymnqrei, mep`gpsx`~yecn jnmrpnk h dh`cmnqrhjh;
Hmreptepemvhnmm` khrncp`th, }kejrpnmmn-hnmm{e, tnrnmmn-ksweb{e h dpsche
reumnknchh, hqonk|gsel{e b opnhgbndqrbe lhjpnquel jnlo|~repnb  h dpschu
}kejrpnmm{u sqrpniqrb;
@rnlm{e h replndepm{e reumnknchh, `bh`vh, p`jernqrpnemhe h jnqlnm`brhj`;
Onpnxjnb` h ok`glemm` ler`kkspch, ok`glemm{e onjp{rh, l`reph`knbedemhe,
thghj` h uhlh rb8pdncn rek`, jnlonghvhnmm{e l`reph`k{, okemnwm{e h
sopnwm~yhe reumnknchh;
M`mnreumnknchh, m`mn}kejrpnmhj`, m`mnahnknch, m`mnledhvhm`, m`mnlerpnknch,
m`mnnanpsdnb`mhe h m`mnhmdsqrph;
Ahnreumnknch, ahnuhlh, thghnknch, ledhvhm`, cemerhj`, vhrnknch, gnnknch,
cengnnknch, anr`mhj`, cenanr`mhj`, qek|qjne ungiqrbn;
P`gp`anrj` h ophlememhe b{qnjhu reumnknchi, tsmd`lemr`k|m{u h ophjk`dm{u
hqqkednb`mhi b ledhvhme, thghnknchh, ahnknchh, b t`pl`jnknchh h b qek|qjnl
ungiqrbe;
Ckna`k|m` h pechnm`k|m` cenknch, nje`mnknch, thghj` gelkh, bndm{u
peqspqnb, `rlnqtep{, jkhl`rnknch h }jnknch. Dh`cmnqrhj`, hqqkednb`mhe h
`m`khg opnveqqnb p`gbhrh h p`gp`anrj` lerndnb sop`bkemh jkhl`rnl h
}jnknchei;
Dna{w`, oepep`anrj` h rp`mqonprhpnbj` q{p|, }mepcerhj`, qb`pj`,
qrpnhrek|qrbn, ler`kkspch, uhlhweqj` h rfek` opnl{xkemmnqr|,
l`xhmnqrpnemhe, `brnlnahkeqrpnemhe, `bh`qrpnemhe, qsdnqrpnemhe, rp`mqonpr,
qjnpnqrm{e fekegm{e dnpnch, jnllsmhj`vhh, opnl{xkemm` h hmtnpl`vhnmm`
jnqlnm`brhj`, opnhgbndqrbn jnlokejrs~yhu hgdekhi jnlo|~repnb, pnanrnb h
npcreumhjh, onrpeahrek|qj` opndsjvh;
Rnmjhe jkhemr{ h replhm`k|m{e qepbep{ b p`gbhrhh qnbpelemm{u jnlo|~repm{u h
hmtnpl`vhnmm{u reumnknchi;
Op`bnb` nup`m`, g`yhr`, sop`bkemhe, p`gbhrhe h jnllepvh`khg`vh
hmrekkejrs`k|mni qnaqrbemmnqrh, pegsk|r`rnb tsmd`lemr`k|m{u h ophjk`dm{u
hqqkednb`mhi, b{qnjhu reumnknchi;
Qr`md`prhg`vh h `brnl`rhg`vh qhqrel sop`bkemh ahgmeqnl, thm`mq`lh, m`sjni,
nap`gnb`mhel, opnl{xkemmnqr|~, pechnm`lh h cnqsd`pqrbnl. Renph sqrniwhbncn
p`gbhrh, jnlo|~repmne lndekhpnb`mhe;
Pnk| jpedhrmn-m`kncnbni onkhrhjh cnqsd`pqrb` b p`gbhrhh tsmd`lemr`k|m{u h
ophjk`dm{u hqqkednb`mhi, b{qnjhu reumnknchi, nap`gnb`mh h
b{qnjnreumnknchweqjni opnl{xkemmnqrh, bjk~w` bnemms~, b Pnqqhh, QX@, _onmhh,
Jhr`e, Hmdhh, b qrp`m`u QMC h Ebpnqn~ge. Qp`bmhrek|m{i `m`khg;
Qmhfemhe qr`bnj pethm`mqhpnb`mh VA Pnqqhh h jpedhrnb`mh a`mjnb dn spnbm
lhpnb{u qr`md`prnb 0,5%-1% h 3-5%, qnnrberqrbemmn, j`j nag`rek|mne h
menaundhlne sqknbh dk p`gbhrh hmmnb`vhnmmni opnl{xkemmnqrh, m`sjh,
nap`gnb`mh h b{qnjhu reumnknchi.
R`jni p`qxhpemm{i ondund j rel`rhje Jnmtepemvhh h jnlokejqm{i m`swm{i `m`khg,
ongbnk~r bqeqrnpnmme nvemhr| qnqrnmhe p`anr, p`gp`anr`r| h pe`khgnb`r|
norhl`k|m{e quel{ h osrh p`gbhrh tsmd`lemr`k|m{u h ophjk`dm{u hqqkednb`mhi,
nap`gnb`mh, b{qnjhu reumnknchi h b{qnjnreumnknchweqjni opnl{xkemmnqrh,
bjk~w` b bnemm{u nak`qru. ]rn ondrbepfd`er lmncnkerm lefdsm`pndm`
op`jrhj`.
On pegsk|r`r`l oped{dsyhu bnq|lh jnmtepemvhi nosakhjnb`mn 19 rnlnb qanpmhjnb
rpsdnb, jnkhweqrbn dnjk`dnb me khlhrhpserq. Sw`qrhe b Jnmtepemvhh lnfer a{r|
nwm{l h g`nwm{l, q osakhj`vhei l`reph`knb b Qanpmhje rpsdnb.
Ophel g`bnj m` nwmne sw`qrhe g`bepxem.
Ophel g`bnj m` sw`qrhe b j`weqrbe qksx`rek dn: 21.04.2010
Dk g`nwmne sw`qrhe: ophel g`bnj dn: 25.04.2010, ophel qr`rei dn: 27.04.2010,
ophel nok`r{ dn: 30.04.2010.
B p`lj`u jnmtepemvhh asdsr npc`mhgnb`m{ jpsck{e qrnk{, bqrpewh h naqsfdemh b
nak`qrh jnllepvh`khg`vhh h opndbhfemh dnqrhfemhi, b{qnjhu reumnknchi b
opnl{xkemmnqrh q sw`qrhel opedqr`bhrekei ahgmeq`, onremvh`k|m{u onjso`rekei h
hmbeqrnpnb. Ophck`x`el B`q h B`xhu jnkkec, ophmr| sw`qrhe b p`anre h
opednqr`bhr| l`reph`k{ n qbnhu dnqrhfemhu on rel`rhje Jnmtepemvhh.
R`jfe b p`lj`u p`anr{ Jnmtepemvhh asder opnundhr| g`qed`mhe Jksa` Hmmnb`rnpnb
 Jnmjspq hmmnb`vhnmm{u opnejrnb, ndnapemm{i Op`bhrek|qrbnl
Q`mjr-Oerepaspc`. Onaedhrekh jnmjspq` asdsr m`cp`fdem{ ophg`lh. Dk sw`qrh b
p`anre Jksa` menaundhl` opedb`phrek|m` pechqrp`vh  ondpnamnqrh m` q`ire
Jksa` Hmmnb`rnpnb (club-inno.ru) .
Ankee ondpnamn: htfi.ru, htfi.org.
M` q`ire htfr.org nqsyeqrbkerq `brnl`rhweqj` pechqrp`vh sw`qrmhjnb
Jnmtepemvhh.
Npcjnlhrer` Jnmtepemvhh
Eqkh dk B`q ankee me opedqr`bker hmrepeq r`j` hmtnpl`vh, B{ qlnfere
onqk`r| m` `dpeq: [hidden email] nrber q tp`gni "nrj`g".
P.S. Eqkh B`q me g`rpsdmhr, opnqhl ondrbepdhr| onkswemhe ohq|l`!