Motorindeki Suya Paydos...

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Motorindeki Suya Paydos...

wec elmar gayrimenkul
Say}n Yetkili,

Amerikan mal} Dahl Dizel Yak}t Filitresi/Su Separatvr| su kar}~m}~ yak}t}n
neden oldupu pompa ve enjektvr tamirlerini ortadan kald}rarak sistemin vmr|n|
uzat}r.

Dahl Yak}t Separatvrleri motorunuzun gal}~mas} igin kulland}p}n}z yak}t} su ve
yabanc} maddelerden % 100 temizleyerek motorunuzun tam rand}manla y|ksek
performansta gal}~mas}n}, motor vmr|n|n uzamas}n} ve yak}t tasarrufunu
saplar.

\r|n ile ilgili ek bilgi ekte taraf}n}za iletilmi~tir. Ayr}nt}l} bilgi ve
sipari~ igin : 0216 537 02 93 - 0533 351 79 21