Khuyến mãi - SECUMAIL - Cloud VPS - Dùng thử 1TB CDN

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Khuyến mãi - SECUMAIL - Cloud VPS - Dùng thử 1TB CDN

Khuyến mãi - SECUMAIL - Cloud VPS - Dùng thử 1TB CDN
Hotline: (028) 7306 8789
Email: [hidden email]

Kh�ng thể xem được email n�y?
Xem tr�n tr�nh duyệt

[IMAGE]

Mua t�n miền tặng 10 account Email bảo m�t

�p dụng cho t�n miền bất k�
Tặng g�i Email bảo m�t SECUMAIL hạn d�ng 1 năm theo t�n miền
vừa đăng k�
THAM GIA NGAY

-50% Email bảo m�t SECUMAIL

Hệ thống Email bảo m�t SECUMAIL

Ứng dụng tr� tuệ nh�n tạo AI
Chặn virus, email độc hại
Thu hồi email đ� g�i
THAM GIA NGAY

Thu� hosting tặng 1 năm s� dụng SECUMAIL

Thu� hosting tặng 1 năm s� dụng SECUMAIL

�p dụng cho tất cả c� g�i hosting
Tặng g�i email bảo m�t SECUMAIL 10 account
THAM GIA NGAY

-30% Cloud VPS

Dịch vụ Cloud VPS

Chỉ từ 245.000/th�ng
S� dụng ổ cứng SSD để lưu trữ dữ liệu, tốc độ si�u
nhanh
An to�n ổn định, bảo m�t cao
THAM GIA NGAY

D�ng th� 1TB CDN

D�ng th� 100 GB Trafic CDN

Tăng 30% tốc độ v� hiệu suất website
T�ch hợp tường l�a WAF, hạn chế DDOS
Đ�p ứng tổng băng th�ng > 400Gbps
THAM GIA NGAY

www.vnetwork.vn

[IMAGE]
Bấm v� o đây để gỡ bỏ đăng ký