Jednorazowe przes³anie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Jednorazowe przes³anie

cecilia-4
Witaj!

To jednorazowe przes3anie na temat innowacyjnego systemu "Loteria del Mundo".

Je6li tym przes3aniem narzucam sij Pani/Panu, bardzo za to przepraszam. Gwarantujj, ?e ju? to sij nigdy nie powtsrzy, je6li nie bjdzie Pani/Pan sobie tego ?yczy3(a), na przyk3ad poprzez wys3anie zwrotnego e-maila z pro6b1 o kolejny kontakt.  

Namawiam do odwiedzin polskiej wersji jjzykowej strony
http://www.loteria-del-mundo.com 
Mo?na tu ju? od Nowego Roku wype3niaf zak3ady Lotto z gwarantowanymi wygranymi.

W internecie wype3nia sij kupony wybieraj1c liczby "6 z 49", natomiast wyniki losowaq przejmowane s1 z Niemieckiej Loterii Paqstwowej. Kwoty wygranych poszczegslnych stopni s1 sta3e a op3aty w 100%
trafiaj1 do puli wygranych. Ka?dy kupon bierze udzia3 w 10 losowaniach (6rodowych, sobotnich lub i tych i tych) i je6li w tych losowaniach nie bjdzie trafnej (minimum: trsjki), bierze bezp3atnie nadal udzia3, A/ WYGRA!!! Kupon na dziesijf losowaq kosztuje 10 USD, a wygrana za trsjkj to rswnie? 10 USD.
Tak wijc nie mo?na stracif, natomiast jest szansa na wijksz1 wygran1, a? do 400.000 USD.

Ponadto:
1). Wp3aty i wyp3aty realizujemy poprzez konto e-gold. Zapewnia to najdalej id1c1 anonimowo6f.
2). Je6li uda sij Pani/Panu zaprosif nowego gracza do uczestnictwa w grze - czeka potrsjna nagroda finansowa!
Mo?na dzijki temu dorobif (zw3aszcza je6li po6rsd znajomych ma Pani/Pan namijtnych graczy Lotto).

Wiele rado6ci z "Loteria-del-Mundo" ?yczy Pani/Panu
 Cecilia

Je6li ma Pani/Pan problemy z przej6ciem procesu rejestracji lub inne pytania, proszj o korespondencjj na msj adres mailto:[hidden email]