Informacje o firmie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Informacje o firmie

ELLA Sp. z o.o.
<p><strong>Szanowni Paqstwo</strong>,<br><br>
<span style="font-size: x-small; color: #FF0000">Ustawa z dnia 18.07.2002 o &wiadczeniu Us3ug Drog1 Elektroniczn1 (Dz. U. nr 144, poz. 1204) nak3ada na nas obowi1zek uzyskania zgody ossb zainteresowanych otrzymywaniem informacji o naszej dzia3alno6ci drog1 e-mailow1.</span><br><br>
Firma ELLA Sp. z o.o. zajmuje sij handlem i produkcj1 figur z m1czki kamiennej. Nasze figury idealnie nadaj1 sij do dekoracji ogrodsw, dzia3ek, domsw i mieszkaq oraz jako prezenty i upominki. Dzijki szerokiej ofercie figur ka?dy mo?e znale<f co6 dla siebie i podkre6lif indywidualny styl i charakter swojego domu.<br><br><strong>Obecnie trwa akcja, w ktsrej ka?dy nowo zarejestrowany uzytkownik otrzymuje jedn1 z pijciu figur za darmo</strong>, dlatego zale?y nam na mo?liwo6ci przesy3ania Paqstwu drog1 mailow1 szczegs3owych informacji o akcjach organizowanych przez naszj firmj.

Aby wyrazif zgodj na otrzymanie informacji od firmy ELLA Sp. z o.o. wystarczy klikn1c na link: <a href="http://www.ellazoo.com/sklep/activate_subscription.php?p=dc90ddaf829c5b867fd83d2df1ca0078.18760000">http://www.ellazoo.com</a>.<br><br>

Zapraszamy tak?e na nasz1 stronj <a href="http://www.ellazoo.com/sklep/index.php?tra=mlnggrab">www.ellazoo.com</a>.<br><br>
</p>
<p>
Z powa?aniem,<br>
ELLA Sp. z o.o.<br>
32-200 Miechsw,<br>
ul. Sienkiewicza 22</p>
<p><br>Je?eli jednak nie ?ycz1 sobie Paqstwo otrzymywania ?adnych wiadomo6ci od naszej firmy prosimy klikn1c na link: <a href="http://www.ellazoo.com/sklep/deactivate_subscription.php?p=dc90ddaf829c5b867fd83d2df1ca0078.18760000">http://www.ellazoo.com</a>.<br><br></p>