Davetlisiniz.....

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Davetlisiniz.....

Güleser Zırhlı
Merhaba, Bu yaz tatilinizi otelde depil de evinizde gegirmek ve Bodrum’un
yat}r}m potansiyelinden yararlanmak istiyorsan}z ancak zaman}n}z k}s}tl}
oldupu igin Bodrum’daki t|m projeleri gezmek zor geliyorsa, size yard}mc}
olmaya haz}r}z… Bodrum’un en vzel projelerini sizin igin portfvy|m|zde
toplad}k. (Mesa Yal}kavak Evleri, Aura, Ocean View, Castle, Dopa
Han}meli, Bakraz Evleri…) Ulus ofisimizdeki vzel tan}t}m toplant}lar}m}za
kat}larak vn bilgi sahibi olabilir, karar}n}z} zaman harcamadan en dopru
~ekilde verebilirsiniz. L|tfen size vzel sunum igin 0212 269 2526’y}
aray}n}z… Sayg}lar}m}zla;