Προσφορές Alitalia!

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προσφορές Alitalia!

airtickets.gr
E\m de lpoqe_te ma de_te aut| to newsletter, j\mte jkij ed~

<http://www.airtickets.gr/newsletter-online.asp?id=694&email=vax@openbsd

.org> 

<http://www.airtickets.gr/?utm_source=newsletter09-02-2011&utm_medium=em

ail&utm_content=header&utm_campaign=Alitalia>

<http://www.airtickets.gr/alitalia.asp?utm_source=newsletter09-02-2011&u

tm_medium=email&utm_content=main-image&utm_campaign=Alitalia>

 

<http://www.airtickets.gr/?utm_source=newsletter09-02-2011&utm_medium=em

ail&utm_content=search-header&utm_campaign=Alitalia>

  Ap|

Pqor

 

  Amaw~qgsg

Iamou\qior Vebqou\qior L\qtior Apq_kior L\zor Io}mior Io}kior A}coustor

Sept]lbqior Ojt~bqior Mo]lbqior Dej]lbqior  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Epistqov^

Iamou\qior Vebqou\qior L\qtior Apq_kior L\zor Io}mior Io}kior A}coustor

Sept]lbqior Ojt~bqior Mo]lbqior Dej]lbqior  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Em^kijoi

1 2 3 4   Paidi\

0 1 2 3 4

 

       peqiss|teqa jqit^qia <http://www.airtickets.gr/flights.asp>

Amaf^tgsg

                 

   

 

<http://www.airtickets.gr/images/content/newTemplate2/title_168x28Ali.pn

g>

 

<http://www.airtickets.gr/images/Content/newTemplate2/txt_485x180Ali.png

>

       

 

        No 1 se pyk^seir Aeqopoqij~m Eisitgq_ym!

 

<http://www.airtickets.gr/images/Content/newTemplate2/piofthina95x35.png

> <http://www.facebook.com/pages/airticketsgr/132365670114823>

<http://www.airtickets.gr/images/logo_thumb.gif>

<http://www.airtickets.gr/images/logo_iata.gif>

<http://www.airtickets.gr/images/logo_hatta3.gif>

<http://www.airtickets.gr/images/asta.jpg>

               

        Aut| to l^mula pkgqe_ tir pqo{poh]seir tgr Euqypazj^r

molohes_ar peq_ diavglistij~m lgmul\tym. *J\he l^mula ha pq]pei ma

v]qei ta pk^qg stoiwe_a tou apostok]a eujqim~r jai ha pq]pei ma d_mei

stom d]jtg tg dumat|tgta diacqav^r. (Directiva 2002/58/CE tou

Euqypazjo} Joimobouk_ou) *Paqajak~ dewhe_te tir apokoc_er lar cia

opoiad^pote em|wkgsg sar pqojak]sale. E\m dem epihule_te ma kalb\mete

emgleqytij^ akkgkocqav_a, paqajak~ pat^ste sto link pou ajokouhe_, ~ste

ma diacqave_ g die}humsg sar ap| tgm k_sta lar.        

        Pmeulatij^ idiojtgs_a . 2000-2011 airtickets.gr. <ka ta

dijai~lata diatgqo}mtai.

Aut| to email est\kg ap| tgm airtickets.gr

Ak.Pamaco}kg 118, 15343 Ac_a Paqasjeu^

 <http://www.airtickets.gr/images/content/newTemplate/phone.png>

210 6074000

       

E\m epihule_te ma diacqave_te ap| tg k_sta paqakgpt~m, j\mte jkij ed~

<http://www.airtickets.gr/unsubscribe.asp?task=removeHotels4u&email=vax@

openbsd.org>