Επόμενο ταξίδι στο Αμστερνταμ μόνο με 390 ευρώ με όλους τους φόρους!!!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Επόμενο ταξίδι στο Αμστερνταμ μόνο με 390 ευρώ με όλους τους φόρους!!!

airtickets.gr
  Jak~r ^qhate sto...airtickets.gr <http://www.airtickets.gr>Aqwij^ <http://www.airtickets.gr/index.asp> Pt^seir

<http://www.airtickets.gr/flights.asp> Flights & Hotels

<http://www.airtickets.gr/flightsandhotels.asp> Autoj_mgta

<http://www.airtickets.gr/cars.asp> Nemodowe_a

<http://www.airtickets.gr/hotels.asp> Tan_dia

<http://www.airtickets.gr/excursions.asp> Ski resorts

<http://www.airtickets.gr/ski.asp> Transfers

<http://www.airtickets.gr/transfers.asp> Ajtopkozj\

<http://europlan.forth-crs.gr/greek/npgres.exe?PM=BB>  

 

 

  Cia Tgkevymij]r Jqat^seir epijoimym^ste sto 210 6074000 english

<http://www.airtickets.gr/registration_en.asp>

<http://www.airtickets.gr/registration_en.asp>  

 

E\m dem lpoqe_te ma de_te to emgleqytij| dekt_o j\mte click ed~

<http://www.airtickets.gr/newsletter-online.asp?id=533&email=alpha@openb

sd.org>

 

 

Acapgt] j}qie/juq_aEuwaqisto}le cia tgm ep_sjex^ sar stgm istosek_da lar. Etoil\sale l_a

jakojaiqim^ pqosvoq\ cia Alsteqmtal, ekp_fomtar ma c_mei g avoql^ cia to

ep|lemo tan_di sar. Pt^seir le Malev: Pqyim^  amaw~qgsg apo Ah^ma 4 ^ 18

Ioum_ou, bqadim^ epistqov^ apo Alsteqmtal 6 ^ 20  Ioum_ou . D}o

diamujteqe}seir  sto Holiday Inn  4* ! Til^ l|mo 390 euq~ le |kour tour

v|qour!Sgle_ysg: G pqosvoq\ up|jeitai se peqioqislo}r jai isw}ei l]wqi

enamtk^seyr tgr diahesil|tgtar.

       

 

 

       

  Cq^coqg Amaf^tgsg  

 

  T}por: Apk| Le Epistqov^  

     

  Ap|:  

  Pqor:  

     

  Amaw~qgsg: Iamou\qior Vebqou\qior L\qtior Apq_kior L\zor

Io}mior Io}kior A}coustor Sept]lbqior Ojt~bqior Mo]lbqior Dej]lbqior  1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31  

  Epistqov^: Iamou\qior Vebqou\qior L\qtior Apq_kior L\zor

Io}mior Io}kior A}coustor Sept]lbqior Ojt~bqior Mo]lbqior Dej]lbqior  1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31  

     

  Em^kijoi: 1 2 3 4 5 6   Paidi\: 1 2 3 4 5 6   Bq]vg:

1 2 3 4 5 6  

     

  +  3 gl]qer

Dem epihul~ pt^seir Low Cost

 

     

  De_ne lou tg walgk|teqg til^:  

  Le Diahesil|tgta Amenaqt^tyr Diahesil|tgtar  

     

  Amaf^tgsg

  Peqiss|teqer Epikoc]r <http://www.airtickets.gr/flights.asp>     

   Tgk]vymo Jqat^seym: 210 6074000

       

 

           

       

       

  Amaf^tgsg Nemodowe_ou  

 

  Epik]nte tgm p|kg pqooqislo} (sta acckij\) jai tgm peq_odo pou

epihule_te ma tanid]xete  

  Pqooqisl|r:  

     

  'Aving: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Iamouaq_ou Vebqouaq_ou

Laqt_ou Apqik_ou Lazou Ioum_ou Iouk_ou Auco}stou Septelbq_ou Ojtybq_ou

Moelbq_ou Dejelbq_ou  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Amaw~qgsg: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Iamouaq_ou Vebqouaq_ou

Laqt_ou Apqik_ou Lazou Ioum_ou Iouk_ou Auco}stou Septelbq_ou Ojtybq_ou

Moelbq_ou Dejelbq_ou  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015     

  Amaf^tgsg

       

         

       

 

Pt^seir

Prague 11euq~

<https://www.airtickets.gr/offerFlights.asp?offerID=614>  

Munich 13euq~

<https://www.airtickets.gr/offerFlights.asp?offerID=618>  

Barcelona 28euq~

<https://www.airtickets.gr/offerFlights.asp?offerID=558>  

Amsterdam 26euq~

<https://www.airtickets.gr/offerFlights.asp?offerID=594>  

Rome 55euq~

<https://www.airtickets.gr/offerFlights.asp?offerID=556>  

Istanbul 20euq~

<https://www.airtickets.gr/offerFlights.asp?offerID=559>  

Budapest 34euq~

<https://www.airtickets.gr/offerFlights.asp?offerID=613>  

Edinburgh 30euq~

<https://www.airtickets.gr/offerFlights.asp?offerID=628>  

Larnaca 22euq~

<https://www.airtickets.gr/offerFlights.asp?offerID=617>  

ATHENS

(Le Sky Express ap|) 115euq~

<https://www.airtickets.gr/offerFlights.asp?offerID=649>  

Peqiss|teqa <https://www.airtickets.gr/flights.asp>  

 

Nemodowe_a

Amsterdam 61euq~

<http://www.airtickets.gr/hotelsBookingCom.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebo

oking%2Ecom%2Fcity%2Fnl%2Famsterdam%2Ehtml%3Faid%3D320418>  

Barcelona 28euq~

<http://www.airtickets.gr/hotelsBookingCom.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebo

oking%2Ecom%2Fregion%2Fes%2Fbarcelona%2Eel%2Ehtml%3Faid%3D320418>  

Paris 30euq~

<http://www.airtickets.gr/hotelsBookingCom.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebo

oking%2Ecom%2Fcity%2Ffr%2Fparis%2Ehtml%3Faid%3D320418>  

Rome 40euq~

<http://www.airtickets.gr/hotelsBookingCom.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebo

oking%2Ecom%2Fcity%2Fit%2Frome%2Ehtml%3Faid%3D320418>  

Florence 30euq~

<http://www.airtickets.gr/hotelsBookingCom.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebo

oking%2Ecom%2Fcity%2Fit%2Fflorence%2Eel%2Ehtml%3Faid%3D320418>  

Madrid 33euq~

<http://www.airtickets.gr/hotelsBookingCom.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebo

oking%2Ecom%2Fregion%2Fes%2Fmadrid%2Eel%2Ehtml%3Faid%3D320418>  

Kerkyra 57euq~

<http://www.airtickets.gr/hotelsBookingCom.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebo

oking%2Ecom%2Fsearchresults%2Ehtml%3Faid%3D320418%3Bcity%3D%2D820069>  

Rhodes 19euq~

<http://www.airtickets.gr/hotelsBookingCom.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebo

oking%2Ecom%2Fsearchresults%2Ehtml%3Faid%3D320418%3Bcity%3D213835>  

Thessaloniki 42euq~

<http://www.airtickets.gr/hotelsBookingCom.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebo

oking%2Ecom%2Fcity%2Fgr%2Fthessaloniki%2Eel%2Ehtml%3Faid%3D320418>  

Chania 30euq~

<http://www.airtickets.gr/hotelsBookingCom.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebo

oking%2Ecom%2Fcity%2Fgr%2FChania%2Ehtml%3Faid%3D320418>  

Peqiss|teqa <http://www.airtickets.gr/hotels.asp>  

 

Pt^seir+Nemodowe_a

Rome 186euq~

<http://www.airtickets.gr/offerFlightsAndHotels.asp?offerID=616>  

Berlin 234euq~

<http://www.airtickets.gr/offerFlightsAndHotels.asp?offerID=211>  

London 235euq~

<http://www.airtickets.gr/offerFlightsAndHotels.asp?offerID=197>  

Paris 246euq~

<http://www.airtickets.gr/offerFlightsAndHotels.asp?offerID=97>  

Vienna 265euq~

<http://www.airtickets.gr/offerFlightsAndHotels.asp?offerID=280>  

Barcelona 282euq~

<http://www.airtickets.gr/offerFlightsAndHotels.asp?offerID=199>  

Peqiss|teqa

<http://www.airtickets.gr/flightsandhotels.asp?overrideSession=true>  

 

Tan_dia

Istanbul 570euq~

<http://www.airtickets.gr/offerExcursions.asp?offerID=85>  

Helsinki 595euq~

<http://www.airtickets.gr/offerExcursions.asp?offerID=279>  

Larnaca 390euq~

<http://www.airtickets.gr/offerExcursions.asp?offerID=563>  

Venice 399euq~

<http://www.airtickets.gr/offerExcursions.asp?offerID=309>  

Bali 1050euq~

<http://www.airtickets.gr/offerExcursions.asp?offerID=612>  

Peqiss|teqa <http://www.airtickets.gr/excursions.asp>  

 

Ajtopkozj\

Tinos 28euq~  <http://europlan.forth-crs.gr/greek/npgres.exe?PM=BB>Milos 34euq~  <http://europlan.forth-crs.gr/greek/npgres.exe?PM=BB>Naxos 30euq~  <http://europlan.forth-crs.gr/greek/npgres.exe?PM=BB>Andros 14euq~  <http://europlan.forth-crs.gr/greek/npgres.exe?PM=BB>Santorini 33euq~

<http://europlan.forth-crs.gr/greek/npgres.exe?PM=BB>  

Mykonos 22euq~

<http://europlan.forth-crs.gr/greek/npgres.exe?PM=BB>  

Spetses 35euq~

<http://europlan.forth-crs.gr/greek/npgres.exe?PM=BB>  

Heraklion 19euq~

<http://europlan.forth-crs.gr/greek/npgres.exe?PM=BB>  

Peqiss|teqa <http://europlan.forth-crs.gr/greek/npgres.exe?PM=BB>  

 

Autoj_mgta

Athens 33euq~  <http://www.airtickets.gr/offerCars.asp?offerID=18>  

Prague 31euq~  <http://www.airtickets.gr/offerCars.asp?offerID=31>  

Paris 69euq~  <http://www.airtickets.gr/offerCars.asp?offerID=32>  

Brussels 48euq~

<http://www.airtickets.gr/offerCars.asp?offerID=33>  

Peqiss|teqa <http://www.airtickets.gr/cars.asp>  

 

 

 

 

       

   Eij|ma pqosvoq\r Alsteqmtal, Okkamd_a, Jahgleqim\

<http://www.airtickets.gr/excursionView.asp?excursionID=694>  Mia p|kg wtisl]mg p\my se jam\kia. Dq|loi le pam}xgka d]mtqa,

sp_tia le joujk_stijer pqos|xeir jai lia muwteqim^ fy^ pou ha tgm

f^keuam pokk]r pqyte}ouser tgr Euq~pgr..

       

 

         

 

 

Dgk~ste lar ed~ <http://www.airtickets.gr/nextTrip.asp>  to ep|lem| sar

tan_di jai ele_r ha vqomt_soule ma pqaclatopoighe_!

 E\m epihule_te ma diacqave_te ap| tgm upgqes_a emgleqytijo} dekt_ou

j\mte click ed~

<http://www.airtickets.gr/unsubscribe.asp?email=alpha@...>

        8lbkgla airtickets.gr

 8lbkgla IATA - International Air Transport Association  8lbkgla HATTA -

Hellenic Association of Travel and Tourist Agencies

 8lbkgla ASTA - American Society of Travel Agents

Copyright ) 2005 airtickets.gr <http://www.airtickets.gr> R | Powered

by: CYBERCE <http://www.cyberce.gr>  and WORLDSPAN

Ak. Pamaco}kg 118, 15343 Ac_a Paqasjeu^, Ah^ma. Tgk. 2106074000 | 118

Al. Panagouli, 15343 , Ag. paraskevi, Athens Greece. Tel. +30 (210)

6074000