Πτήσεις εσωτερικού από 39 ευρώ & πτήσεις εξωτερικού από 68 ευρώ!

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πτήσεις εσωτερικού από 39 ευρώ & πτήσεις εξωτερικού από 68 ευρώ!

airtickets.gr
E\m dem lpoqe_te ma de_te to emgleqytij| dekt_o j\mte click ed~

<http://www.airtickets.gr/newsletter-online.asp?id=515&email=vax@openbsd

.org>

 

 

       

 

 

       

  Cq^coqg Amaf^tgsg  

 

  T}por: Apk| Le Epistqov^

     

  Ap|:  

  Pqor:  

     

  Amaw~qgsg: Iamou\qior Vebqou\qior L\qtior Apq_kior L\zor

Io}mior Io}kior A}coustor Sept]lbqior Ojt~bqior Mo]lbqior Dej]lbqior 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

  Epistqov^: Iamou\qior Vebqou\qior L\qtior Apq_kior L\zor

Io}mior Io}kior A}coustor Sept]lbqior Ojt~bqior Mo]lbqior Dej]lbqior 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

     

  Em^kijoi: 1 2 3 4 5 6 Paidi\: 1 2 3 4 5 6 Bq]vg:

1 2 3 4 5 6

     

  +  3 gl]qer

Dem epihul~ pt^seir Low Cost

 

     

  De_ne lou tg walgk|teqg til^:  

  Le Diahesil|tgta Amenaqt^tyr Diahesil|tgtar

     

  Amaf^tgsg

  Peqiss|teqer Epikoc]r <http://www.airtickets.gr/flights.asp>     

   Tgk]vymo Jqat^seym: 210 6074000

       

 

           

       

       

  Amaf^tgsg Nemodowe_ou  

 

  Epik]nte tgm p|kg pqooqislo} (sta acckij\) jai tgm peq_odo pou

epihule_te ma tanid]xete  

  Pqooqisl|r:  

     

  'Aving: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Iamouaq_ou Vebqouaq_ou

Laqt_ou Apqik_ou Lazou Ioum_ou Iouk_ou Auco}stou Septelbq_ou Ojtybq_ou

Moelbq_ou Dejelbq_ou 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Amaw~qgsg: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Iamouaq_ou Vebqouaq_ou

Laqt_ou Apqik_ou Lazou Ioum_ou Iouk_ou Auco}stou Septelbq_ou Ojtybq_ou

Moelbq_ou Dejelbq_ou 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

     

  Amaf^tgsg

       

         

       

 

T~qa 90.000 h]seir se pqosvoq\!Pt^seir esyteqijo}: ap| ?<?xml:namespace prefix = o ns =

"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />39!  

Pt^seir enyteqijo}: ap| ?68!  

Sar pqosv]qoule tir jak}teqer til]r tgr Olympic Air jai tgr Aegean

Airlines le ]ma jkij.Tanid]xte se 11 pqooqislo}r enyteqijo}  ap| ?68 sumokij^ til^ am\

diadqol^  jai se 17 pqooqislo}r esyteqijo}  ap| ?39

sumokij^ til^ am\ diadqol^.

G pqosvoq\ up|jeitai stour paqaj\ty |qour:

- Avoq\ se apeuhe_ar pt^seir ap|/ pqor Ah^ma cia: Aken\mdqeia,

Alsteqmtal, Bi]mmg, Bqun]kker, J\iqo, Jymstamtimo}pokg, K\qmaja,

Komd_mo, Lik\mo, Paq_si jai Q~lg, le tgm Olympic Air jai se apeuhe_ar

pt^seir ap|/pqor Ah^ma jai Hesakkom_jg cia: Akenamdqo}pokg, Gq\jkeio,

Iy\mmima, Jab\ka, Jakal\ta, J]qjuqa, Jy, Lutik^mg, Q|do, Samtoq_mg,

S\lo, Sgte_a, Wami\ jai W_o, le tgm Aegean Airlines.

- Cia tir apeuhe_ar pt^seir ap| |kour tour pqooqislo}r esyteqijo} pqor

Ah^ma jai Hessakom_jg, o ma}kor pqosvoq\r e_mai 39? jai cia apeuhe_ar

pt^seir ap| Ah^ma jai Hessakom_jg pqor |kour tour pqooqislo}r

esyteqijo}, o ma}kor pqosvoq\r e_mai 49?. O ma}kor pqosvoq\r cia to

dqolok|cio Ah^ma - Hessakom_jg e_mai 49?.

- Oi ma}koi isw}oum cia apk^ let\basg jai peqikalb\moum |kour tour

v|qour aeqodqol_ym.

- Dem epitq]pomtai akkac]r, em~ se peq_ptysg aj}qysgr o ma}kor dem

epistq]vetai.

Sglamtij|:Wqomij| di\stgla jqat^seym cia pt^seir enyteqijo}: ]yr 15/04/2010

Wqomij| di\stgla pqaclatopo_gsgr tanid_ou: 19/04/2010 - 30/06/2010

Wqomij| di\stgla jqat^seym cia pt^seir esyteqijo}: ]yr 19/04/2010

Wqomij| di\stgla pqaclatopo_gsgr tanid_ou : 01/05/2010 - 30/06/2010 jai

01/09/2010 - 31/10/1200.

G pqosvoq\ avoq\ on-line jqat^seir le pistytij^ j\qta.

H pqosvoq\ isw}ei l]wqi enamtk^seyr tym h]seym.Eij|ma <http://www.airtickets.gr/index.asp> 

E\m epihule_te ma diacqave_te ap| tgm upgqes_a emgleqytijo} dekt_ou

j\mte click ed~

<http://www.airtickets.gr/unsubscribe.asp?email=vax@...>

       

 

 8lbkgla airtickets.gr

 8lbkgla IATA - International Air Transport Association  8lbkgla HATTA -

Hellenic Association of Travel and Tourist Agencies

 8lbkgla ASTA - American Society of Travel Agents

Copyright ) 2005 airtickets.gr <http://www.airtickets.gr> R | Powered

by: CYBERCE <http://www.cyberce.gr>  and WORLDSPAN

Ak. Pamaco}kg 118, 15343 Ac_a Paqasjeu^, Ah^ma. Tgk. 2106074000 | 118

Al. Panagouli, 15343 , Ag. paraskevi, Athens Greece. Tel. +30 (210)

6074000