22€ για 5 χτενίσματα+5 spa Μαλλιών+5 Λουσίματα του NICOLAS Expressios του Νέου Ψυχικού

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

22€ για 5 χτενίσματα+5 spa Μαλλιών+5 Λουσίματα του NICOLAS Expressios του Νέου Ψυχικού

YourBestFriend.gr
NN= N4N5N= N2N;NON5ON5 ON? ON1ON1N:N,OO N<N.N=ON<N1
ON1ON.OON5 N5N4O

[IMAGE]

N N5ON9N?ON.: NN8N.N=N1

N ON?OON?ON, N7N<NON1O: 22b, N3N9N1 5 N'ON5N=N/ON<N1ON1 +5 Spa
NN1N;N;N9ON= +5 NN?OON/N<N1ON1 N3N9N1 O N<N?OON1 N:N1N9
N;N1N<ON5ON, N<N1N;N;N9N, N1OO ON? NN<ON5N9ON? OON?OO ON9N:O
ON?O Nicolas Expressions NNN?O N(OON9N:oO , N1OON9N:N.O
N1N>N/N1O 125b,. NN:OOO ON7 83%

[IMAGE]

22.00€

NN>N/N1

NN:OOO ON7

NNON4N?O

125.00€

83%

103€

N OON?OON?ON, N9OOO N5N9 N<NOON9
22/05/2011 23:59:00
NN9N1N8NON9N<N1 N:N?OOO N=N9N1: N1ON5ON9O ON9OON1

[IMAGE]

[IMAGE]

Nicolas Expressions (NNN? N(OON9N:O )
NN5O OO ON?O NN1ON5ON,N:N7 52
O.N:: 11525, N(OON9N:O , NOON9N:N.O
N$N7N;NOO N=N?: 210 6774255
NOON?ON5N;N/N4N1:
E-mail:

N ON?OON?ON, N7N<NON1O N3N9N1: NN8N.N=N1

[IMAGE]

AOOO ON? e-mail N4N5N= N<ON?ON5N/ N=N1 N8N5O ON7N8N5N/ spam
N5OO ON?N= N1N=N1N3ON,ON?N=ON1N9 ON1 OON?N9ON5N/N1 ON?O
N1ON?OON?N;NN1 N:N1N9 N?N9 N4N9N1N4N9N:N1ON/N5O N4N9N1N3ON1ON.O
N1OO ON7 N;N/OON1 ON1ON1N;N7OOON=. N#O N<OO N=N1 N<N5 ON?
N1O. 11B' 4 ON?O N. 3471/2006 N1ON1N3N?ON5O N5ON1N9 N7
N1ON?OON?N;N. N<N7N=ON<N,OO N= N7N;N5N:OON?N=N9N:N?O
ON1OON4ON?N<N5N/N?O, ON?O NON?ON= ON:N?OO ON7N= N,N<N5ON7
N5N<ON?ON9N:N. OON?ON8N7ON7 OON?O
O N=OO N= N:N1N9
OON7ON5ON9ON=, O ON1N= N4N5N= N1N=N1ONON5ON1N9
N5ON4N9N,N:ON9ON1 N:N1N9 ON1OOO N7 ON1OOO ON7ON1 ON?O
N1ON?OON?N;NN1 N. ON?O OON?OOON?O OON?O O ON5N;N?O ON?O
N?ON?N/N?O N1ON?OONN;N;N5ON1N9 ON? N<N.N=ON<N1, N:N1N8OO
N5ON/ON7O N:N1N9 N7 NN3N:OON7 N4N9N5O N8ON=ON7 OON7N= N?ON?N/N1
N? N1ON?N4NN:ON7O ON?O N<N7N=O N<N1ON?O N<ON?ON5N/ N=N1
N6N7ON5N/ ON?N= ON5ON<N1ON9ON<O ON7O N! 5ON9N:N?N9N=O N=N/N1O.
N$N? ON1OO N= N<N.N=ON<N1 ON;N7ON?N/ ON9O N1N=O ONOO
OON?O ON?N8NON5N9O. NN= N5N/ON1OON5 ON5 N1OON. ON7
N;N/OON1 N:N1ON, N;N,N8N?O N. N3N9N1 N?ON?N9N?N=N4N.ON?ON5
N,N;N;N? N;O N3N? N8NN;N5ON5 N=N1 N4N9N1N3ON1ON5N/ ON? e-mail ON1O,
N:N,N=ON5 N:N;N9N: N5N4O: NNNNN!NN&N

[IMAGE]