Τώρα επιπλέον 20.000 θέσεις για εσωτερικό από 49 ευρώ!

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τώρα επιπλέον 20.000 θέσεις για εσωτερικό από 49 ευρώ!

airtickets.gr
E\m dem lpoqe_te ma de_te to emgleqytij| dekt_o j\mte click ed~

<http://www.airtickets.gr/newsletter-online.asp?id=516&email=vax@openbsd

.org>

 

 

       

 

 

       

  Cq^coqg Amaf^tgsg  

 

  T}por: Apk| Le Epistqov^

     

  Ap|:  

  Pqor:  

     

  Amaw~qgsg: Iamou\qior Vebqou\qior L\qtior Apq_kior L\zor

Io}mior Io}kior A}coustor Sept]lbqior Ojt~bqior Mo]lbqior Dej]lbqior 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

  Epistqov^: Iamou\qior Vebqou\qior L\qtior Apq_kior L\zor

Io}mior Io}kior A}coustor Sept]lbqior Ojt~bqior Mo]lbqior Dej]lbqior 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

     

  Em^kijoi: 1 2 3 4 5 6 Paidi\: 1 2 3 4 5 6 Bq]vg:

1 2 3 4 5 6

     

  +  3 gl]qer

Dem epihul~ pt^seir Low Cost

 

     

  De_ne lou tg walgk|teqg til^:  

  Le Diahesil|tgta Amenaqt^tyr Diahesil|tgtar

     

  Amaf^tgsg

  Peqiss|teqer Epikoc]r <http://www.airtickets.gr/flights.asp>     

   Tgk]vymo Jqat^seym: 210 6074000

       

 

           

       

       

  Amaf^tgsg Nemodowe_ou  

 

  Epik]nte tgm p|kg pqooqislo} (sta acckij\) jai tgm peq_odo pou

epihule_te ma tanid]xete  

  Pqooqisl|r:  

     

  'Aving: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Iamouaq_ou Vebqouaq_ou

Laqt_ou Apqik_ou Lazou Ioum_ou Iouk_ou Auco}stou Septelbq_ou Ojtybq_ou

Moelbq_ou Dejelbq_ou 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Amaw~qgsg: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Iamouaq_ou Vebqouaq_ou

Laqt_ou Apqik_ou Lazou Ioum_ou Iouk_ou Auco}stou Septelbq_ou Ojtybq_ou

Moelbq_ou Dejelbq_ou 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

     

  Amaf^tgsg

       

         

       

 

T~qa epipk]om 20.000 h]seir cia esyteqij| ap| ?49!Sar pqosv]qoule tir jak}teqer til]r tgr Olympic Air le ]ma jkij!Tanid]xte se 13 pqooqislo}r ap| ?49

sumokij^ til^ am\ diadqol^!G pqosvoq\ up|jeitai stour paqaj\ty |qour:- Avoq\ se apeuhe_ar pt^seir esyteqijo} ap|/ pqor Ah^ma cia: S\lo,

J]qjuqa, Akenamdqo}pokg, Iy\mmima, Jab\ka, Hessakom_jg, W_o, Lutik^mg,

L}jomo, Gq\jkeio, Q|do, Wami\ jai Jy.

- Oi ma}koi isw}oum cia apk^ let\basg jai peqikalb\moum |kour tour

v|qour aeqodqol_ym.

- Dem epitq]pomtai akkac]r, em~ se peq_ptysg aj}qysgr o ma}kor dem

epistq]vetai.

Sglamtij|:Wqomij| di\stgla jqat^seym:15/04/2010 - 22/04/2010

Wqomij| di\stgla pqaclatopo_gsgr tanid_ou: 26/04/2010 - 30/06/2010

G pqosvoq\ avoq\ on-line jqat^seir le pistytij^ j\qta.

H pqosvoq\ isw}ei l]wqi enamtk^seyr tym h]seym.Eij|ma <http://www.airtickets.gr/olympic.asp> 

E\m epihule_te ma diacqave_te ap| tgm upgqes_a emgleqytijo} dekt_ou

j\mte click ed~

<http://www.airtickets.gr/unsubscribe.asp?email=vax@...>

       

 

 8lbkgla airtickets.gr

 8lbkgla IATA - International Air Transport Association  8lbkgla HATTA -

Hellenic Association of Travel and Tourist Agencies

 8lbkgla ASTA - American Society of Travel Agents

Copyright ) 2005 airtickets.gr <http://www.airtickets.gr> R | Powered

by: CYBERCE <http://www.cyberce.gr>  and WORLDSPAN

Ak. Pamaco}kg 118, 15343 Ac_a Paqasjeu^, Ah^ma. Tgk. 2106074000 | 118

Al. Panagouli, 15343 , Ag. paraskevi, Athens Greece. Tel. +30 (210)

6074000