ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ!

Akis Angelakis
Acapgt]r v_ker jai v_koi,

http://www.moneyshowonline.com/system/assets/000/000/111/original_AD_AGGELAKHS_Money_09_EXPRESS_ATHENS_09.pdf

Lia tekeuta_a upemh}lisg cia to S\bbato 19 Dejelbq_ou , ~qer 18:00 
20:00  jai Juqiaj^ 20 Dejelbq_ou, ~qer 14:00  16:00, sto nemodowe_o
HILTON cia ma paqajokouh^sete se duo selim\qia idia_teqgr epijaiq|tgtar
jai apotekeslatij|tgtar le eke}heqg e_sodo.

Le aut| tom tq|po h]ky ma ejvq\sy cia \kkg lia voq\ tgm eucmylos}mg lou
cia tgm elpistos}mg, tg sulletow^ jai to emdiav]qom pou de_wmete se |ker
lar tir ejpaideutij]r dqastgqi|tgter.

G sulletow^ sar ha le til^sei idia_teqa,

"jgr Accek\jgr LLM, SAC Dip.,

Authorized Trainer & Counselor

Ejd|tgr, Succqav]ar, S}lboukor Epiweiq^seym

Am dem epihule_te ma kalb\mete tgm paqap\my akkgkocqav_a, paqajako}le
pat^ste ed~