ΚΑΛΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΚΑΛΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ!

Akis Angelakis
V_ker jai v_koi,

Sar e}wolai ma ]wete ]ma |loqvo tqi^leqo cel\to cak^mg, gqel_a jai v~tisg
stir jaqdi]r jai tir xuw]r sar.

Avieq~ste k_ca deuteq|kepta jai apoka}ste to pam]loqvo jai paqajimgtij|
b_mteo : http://www.akis-angelakis.com/greek/FreeStuff.aspx?Productid=352

Le vikijo}r waiqetislo}r,

"jgr Accek\jgr LLM, SAC Dip.,

Authorized Trainer, Counselor & Life Coach,

S}lboukor Epiweiq^seym, Ejd|tgr, Succqav]ar.

Image A Seminars, Ejd|seir PKGQOTGTA

Ehmij^r Amtist\seyr 21, M]a Wakjgd|ma, Ah^ma 143 43

Tgk. 210-2512988 & 210-2584880 Fax 210-2512988

www.akis-angelakis.com

Am dem epihule_te ma kalb\mete tgm paqap\my akkgkocqav_a, paqajako}le
pat^ste ed~