новые требования к уставу

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

новые требования к уставу

Vjacheslav Grigorevich
J`j onj`g{b`er op`jrhj`, jnponp`rhbmne sop`bkemhe ongbnker qbnebpelemmn b{bkr| jphrhweqjhe dk jnlo`mhh phqjh h }ttejrhbmn sop`bkr| hlh, ` r`jfe hcp`er b`fms~ pnk| dk qrp`rechweqjhu hmbeqrnpnb. Qecndm ankee }ttejrhbm{e lndekh jnponp`rhbmncn sop`bkemh `jrhbmn bmedp~rq b Sjp`hme.==========================================================PETNPLHPNB@MHE JNPONP@RHBMNCN SOP@BKEMH_ B P@LJ@U

BQRSOKEMH_ B QHKS G@JNM@ SJP@HM[ +NA @JVHNMEPM[U NAYEQRB@U==========================================================            26 l`pr` 2009 c.

                 c.Jheb 8 (044) 3`6`0`-`6`3-`8`1, `3`9`0`-`7`2`-`5`8`Nqberr rels:

].H. Lhk~xjn - Dhpejrnp Tnmdnbni Ahpfh +Oepqoejrhb`;

J.D. Xebwsj Dhpejrnp NNN +Thm`mqnb` jnlo`mh +JSA;

Nkec Qnkd`rnb o`prmep ~phdhweqjni jnlo`mhh Lex artisOpncp`ll` qoevjspq`:

1. Bqrsokemhe b qhks G`jnm` Sjp`hm{ +Na `jvhnmepm{u nayeqrb`u;:

1.1. jk~web{e d`r{ `opek| 2009, `opek| 2011, qemrap| 2010;

 

2. Mnb{i G`jnm: nayhe onknfemh

2.1. osakhwm{e h ophb`rm{e nayeqrb`

2.2. rpeanb`mh j sqr`bmnls tnmds `jvhnmepmncn nayeqrb`:

2.2.1. lhmhl`k|m{i p`glep sqr`bmncn tnmd`

2.2.2. qonqna{ tnplhpnb`mh sqr`bmncn tnmd`

2.3. vemm{e asl`ch `jvhnmepmncn nayeqrb`, `m`khg onknfemhi, j`q`~yhuq opnqr{u h ophbhkechpnb`mm{u `jvhi, g`yhr` op`b qnaqrbemmhjnb p`gm{u jk`qqnb `jvhi

2.4. hglememhe tnpls qsyeqrbnb`mh `jvhi (del`reph`khg`vh):

2.4.1. onqkednb`rek|mnqr| deiqrbhi

2.4.2. }r`o{ pechqrp`vhh

2.4.3. pnk| M`vhnm`k|mncn Deonghr`ph Sjp`hm{

2.5. op`b` h nag`mmnqrh `jvhnmepnb

2.6. b{ok`r` dhbhdemdnb

2.7. ncp`mhwemh, j`q`~yheq sw`qrmhjnb `jvhnmepmncn nayeqrb`

 

3. Jnponp`rhbmne sop`bkemhe

3.1  nayhe onknfemh

3.2 ophmvho{ jnponp`rhbmncn sop`bkemh, j`j hmqrpslemr sop`bkemh jnlo`mhei, ebpnoeiqjhi no{r jnponp`rhbmncn sop`bkemh

3.3. M`ak~d`rek|m{i qnber, onknfemh n M`ak~d`rek|mnl qnbere

3.4 jnponp`rhbm{i qejper`p| mnbne dnkfmnqrmne khvn b qnnrberqrbhh q G`jnmnl

3.5. Pebhghnmm` jnlhqqh, onknfemh n Pebhghnmmni jnlhqqhh

 

4. Rpeanb`mh j onpdjs opnbedemh nayecn qnap`mh, g`yhr` op`b `jvhnmep h jnlo`mhi, bnopnq{ penpc`mhg`vhh h khjbhd`vhh

`) nwepedmne, bmenwepedmne nayee qnap`mhe `jvhnmepnb:

- bpel opnbedemh

- jnloeremvh nayecn qnap`mh

- op`bn m` sw`qrhe b nayel qnap`mhh opedqr`bhrekei `jvhnmepnb

- ondcnrnbj` j nayels qnap`mh~, opnvedsp` qng{b`, +khmh bpelemh;

- opnvedspm{e bnopnq{, onpdnj cnknqnb`mh (b r.w. jslskrhbmne cnknqnb`mhe, cnknqnb`mhe onqpedqrbnl a~kkeremei) dnjslemr`k|mne ntnplkemhe

a) onmrhe h nopedekemhe +gm`whrek|mncn o`jer` `jvhi;, +jnmrpnk|mncn o`jer` `jvhi;

b) nag`rek|m{i b{jso nayeqrbnl p`gleyemm{u vemm{u asl`c

c)  onmrhe h nopedekemhe +gm`whrek|mncn op`bndeiqrbh;,  +op`bndeiqrbh, on nrmnxemh~ j jnrnp{l qsyeqrbser g`hmrepeqnb`mmnqr|;

d) dnqrso j hmtnpl`vhh na nayeqrbe

e) opnbepj` derek|mnqrh `jvhnmepm{u nayeqrb

- opnvedsp`, opedsqlnrpemm` G`jnmnl

- nayhi onpdnj opnbepnj derek|mnqrh, nwepedm{e, bmenwepedm{e opnbepjh cnqsd`pqrbemm{lh npc`m`lh

e) penpc`mhg`vh h khjbhd`vh

 

5. onpdnj deiqrbhi dk qsyeqrbs~yhu nayeqrb

5.1 `k|repm`rhb` penpc`mhg`vh b NNN (bnopnq{ penpc`mhg`vhh qejvh 4)

5.2 ~phdhweqjhi `qoejr sbekhwemh sqr`bmncn j`ohr`k` `jvhnmepmncn nayeqrb`

5.3 +khmh bpelemh; b{bnd{.

Qrnhlnqr| - 950 cpm.

Qjhdjh:

Dk brnpncn sw`qrmhj` 5%.

Dk rper|ecn sw`qrmhj` 7%.

Ondpnam` hmtnpl`vh h pechqrp`vh on reketnms: 8 (044)3.9.0. 7.5. 5.8. _ g`brp` rea opnbnfs melmncn, bhmnb`rn qj`g`k Dhrphx. H b qepdv`u dna`bhk: R{ a{ gm`k, j`j unws onirh q rnani j a`xme!