Результативный руководитель.

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Результативный руководитель.

Oleg-47
Pegsk|r`rhbm{i psjnbndhrek|. Reumnknch dnqrhfemhi

Onwels g` ndmhl psjnbndhrekel qnrpsdmhjh cnrnb{ onirh m` jp`i qber` h
+oepebepmsr| cnp{;, ` m`d dpschl +lnkw` sul{k~rq;? Onwels ndmh qrpelhrek|mn
dnqrhc`~r b{qnr j`p|ep{ h thm`mqnbncn sqoeu`, ` dpschl me wel onub`qr`r|q?
Onwels ndmh psjnbndhrekh dnqrhc`~r b{d`~yhuq pegsk|r`rnb, ` dpsche bk~rq
+qepni l`qqni;? Pegsk|r`rhbmne psjnbndqrbn opedonk`c`er me rnk|jn bk`demhe
m`b{j`lh sop`bkemh ondwhmemm{lh, mn h qonqnamnqr| dnahb`r|q b{qnjhu
pegsk|r`rnb. Eqkh B{ h B`xh qnrpsdmhjh eye me dnqrhckh reu vekei, jnrnp{e
m`lerhkh, gm`whr, B`l opnqrn me ub`r`er menaundhl{u dk }rncn gm`mhi h
m`b{jnb. Pegsk|r`rhbm{lh psjnbndhreklh me pnfd`~rq, PSJNBNDQRB lnfmn h msfmn
naswhr|q.

OPNCP@LL@
 PSJNBNDQRBN AHGMEQNL
Vekeonk`c`mhe. Slemhe qr`bhr| vekh h dnahb`r|q hu pe`khg`vhh
 Tnplhpnb`mhe qhqrel{ sop`bkemh.
 Nqmnbm{e g`d`wh sop`bkemh. Vhjk sop`bkemh: "Ok`mhpnb`mhe - Onqr`mnbj`
g`d`w - Lnrhbhpnb`mhe - Jnmrpnk| - @m`khg h ophmrhe pexemhi".
 Onqr`mnbj` vekei
 J`j p`qqr`bhr| ophnphrer{ b ahgmeqe h sop`bkemhh?
 P`qqr`mnbj` ophnphrernb. L`rphv{ b`fmnqrh - jnmjspemrnqonqnamnqrh
 Wrn msfmn gm`r| n jphrhweqjhu t`jrnp`u sqoeu` (JTS)
 J`jhe 10% t`jrnpnb, jnrnp{e nopedek~r sqoeu ahgmeq` ?
 pnk| JTS b onqr`mnbje vekei
 Wrn b`fmn gm`r| psjnbndhrek~ n KPI, KRI h PI
 J`jhe vekh tnplhpnb`r| dk ahgmeq` hqund hg qr`dhh p`gbhrh jnlo`mhh?
 J`j nopedekhr| qrp`rechweqjhe vekh ahgmeq`
 J`j qrp`rechweqjhe vekh opebp`rhr| b noep`vhnmm{e vekh
 J`j sqr`mnbhr| vekh, ondbndm{e j`lmh onqr`mnbjh vekei.
 Ophmvho{ vekeonk`c`mh, bkh~yhe m` lnrhb`vh~ qnrpsdmhjnb
 Op`bhk` onqr`mnbjh vekei on qhqrele SMART
 J`qj`dhpnb`mhe vekei hkh j`j vekh jnlo`mhh opebp`rhr| b vekh j`fdncn
ondp`gdekemh h qnrpsdmhj`
 Reumnknch j`qj`dhpnb`mh vekei npc`mhg`vhh m` spnbem| ondp`gdekemh h
qnrpsdmhj`.
 Quel` DuPont dk tnplhpnb`mh vekei ondp`gdekemhi
 J`qj`dhpnb`mhe methm`mqnb{u vekei
 Depebn vekei, depebn t`jrnpnb
 Nqmnb` sqoeu` b dnqrhfemhh vekei  naeqoewhr| l`kem|jhe onaed{
 Opednqr`bhr| qnrpsdmhj`l bnglnfmnqr| deiqrbnb`r| h onnypr| qnrpsdmhweqrbn
 P`gbhb`r| q`lnqrnrek|mnqr| h rpeanb`r| ophmrhe qnrpsdmhj`lh
nrberqrbemmnqrh
 Nr dnkcnqpnwm{u vekei j qrp`mhve efedmebmhj`: pejnlemd`vhh on ok`mhpnb`mh~.

 Jnmrpnk| pe`khg`vhh vekei. Hmqrpslemr{
 Me sop`bkire b qkeos~  qdek`ire qeae o`mek| hmdhj`rnpnb
 J`jhe nrwer{ msfm{ psjnbndhrek~
 J`jhe onj`g`rekh dnkfem jnmrpnkhpnb`r| psjnbndhrek|
 Jncd` B`l o{r`~rq ondqsmsr| nrwer ankee, wel m` ndms qrp`mhvs  bhdhln
mhjrn me lnfer p`qqr`bhr| ophnphrer{.
 J`j p`qqr`bhr| ophnphrer{ h oepeqr`r| rnmsr| b hmtnpl`vhh
 Bqe wrn b`l msfmn gm`r| n pegsk|r`r`u p`anr{ ahgmeq`  m` ndmni qrp`mhve

Psjnbndqrbn oepqnm`knl: Onkswemhe b{d`~yhuq pegsk|r`rnb nr na{wm{u k~dei.

 J@J DNAHR\Q_ NR QNRPSDMHJNB L@JQHL@K\M[U PEGSK\R@RNB
 J`j dnahr|q b{d`~yhuq pegsk|r`rnb nr na{wm{u k~dei
 J`j nopedekhr| qhk|m{e h qk`a{e qrnpnm{ qnrpsdmhjnb. 3 j`recnphh r`k`mrnb
qnrpsdmhjnb
 Sop`bkemhe m` nqmnbe qhk|m{u qrnpnm
 J`j nopedekhr| lnrhbhps~yhe t`jrnp{ j`fdncn qnrpsdmhj`
 Gm`i j`fdncn qnrpsdmhj` j`j qbnh 5 o`k|veb.
 Khwmne dekn qnrpsdmhj` dk psjnbndhrek
 J`pr` sop`bkemh qnrpsdmhjnl,
 Lnrhb`rnp{ qnrpsdmhj` (cnpwhe jmnojh),
 @m`khg qhk|m{u h qk`a{u qrnpnm
 jmhc` efecndm{u dnqrhfemhi qnrpsdmhj`
 Nvemj` oepqnm`k`
 Dhttepemvh`vh qnrpsdmhjnb (@, B, Q)
 @rreqr`vh tnpl`k|m` h metnpl`k|m` dk oepqnm`k`. J`j ee opnbeqrh?
 Nvemj` khdepnb h psjnbndhrekei
 Nvemj` khdepqjncn onremvh`k` h pegsk|r`rhbmnqrh
 Nvemj` phqj` j`dpnb{u onrep|
 Peirhmc khdepnb on pegsk|r`rhbmnqrh
 Efedmebm{e g`d`wh khdep`
 Bpel m` p`anrs q oepqnm`knl
 J`j p`qopedekhr| bpel oph p`anre q qnrpsdmhj`lh
 N wel b{ dnkfm{ cnbnphr| q j`fd{l qnrpsdmhjnl
 Jncd` menaundhln tnpl`k|mne nayemhe
 J`j sqr`mnbhr| dnbephrek|m{e nrmnxemh q qnrpsdmhj`lh
 Metnpl`k|mne nayemhe. J`j ecn opnbndhr| h jncd`?
 Sop`bkemhe opnhgbndhrek|mnqr|~ qnrpsdmhjnb
 Sop`bkemhe me}ttejrhbm{lh qnrpsdmhj`lh
Sop`bkemhe }mrsgh`glnl. Ophgm`mh h bngm`cp`fdemhe qnrpsdmhjnb
 J`j lnrhbhpnb`r| qnrpsdmhjnb m` dnqrhfemhe ank|xecn
 Khdep qngd`er h onddepfhb`er op`bhk` hcp{
 Khdep qngd`er op`bhk|ms~ `rlnqteps
 Lndek| sop`bkemh }mrsgh`glnl k~dei
 7 Ophmvhonb bnndsxebkemh
 Ophgm`mhe h bngm`cp`fdemhe
 Khdep pecskpmn g`pf`er jnl`mds onghrhbmni }mepchei
 Qhqrel` ophgm`mh b jnlo`mhh
 Qhqrel` mel`reph`k|mncn qrhlskhpnb`mh
 Khdep smhwrnf`er bqe opecp`d{ m` osrh choep-opndsjrhbmnqrh
 Ophgm`b`r| h vemhr| bjk`d j`fdncn
 Weqrbnb`r| onaed{ h opno`c`mdhpnb`r| vemmnqrh
 Bnqohr{b`r| jnkkejrhbhgl
Qhqrel` m`qr`bmhweqrb`
 M`qr`bmhweqrbn
 P`gbhrhe khdepqrb` b dpschu
 J`j naeqoewhr| qhqrels m`qr`bmhweqrbn b jnlo`mhh

P`anr` q qnrpsdmhj`lh, jnrnp{e me qop`bk~rq
 Onmhl`mhe p`gkhwm{u rhonb qnrpsdmhjnb dk sop`bkemh pegsk|r`rhbmnqr|~
 J`j sop`bkr| pegsk|r`r`lh dk j`fdncn rho` qnrpsdmhjnb
 Rpsdm{e p`gcnbnp{ psjnbndhrek
 J`j naqsfd`r| pegsk|r`r{ p`anr{
 J`j p`gcnb`phb`r| q nrqr`~yhlh
 J`j dnahr|q pegsk|r`rnb nr qnrpsdmhjnb, jnrnp{e me qop`bk~rq
 Onpdnj opnbedemh bqrpewh q qnrpsdmhjnl
 N wel cnbnphr| bn bpel bqrpewh q qnrpsdmhjnl
 Deiqrbh psjnbndhrek onqke bqrpewh q qnrpsdmhjnl
 ]TTEJRHBMNQR\ QNBEY@MHI
 Wrn r`jne pegsk|r`rhbmne qnbey`mhe
 Vekh qnbey`mh h ecn rho
 Vekh qnbey`mh dnkfm{ a{r| jp`rjh h onmrm{
 Nopedekhre pegsk|r`r, jnrnp{i menaundhln onkswhr| on hrnc`l qnbey`mh
 Jncd` menaundhln hmtnplhpnb`r| n qnbey`mhh
 Jrn dnkfem ophqsrqrbnb`r| m` qnbey`mhh - b{aephre sw`qrmhjnb
 P`qopedekemhe pnkei h nag`mmnqrei
 Op`bhk` opnbedemh qnbey`mh
 Ok`m deiqrbhi on hrnc`l qnbey`mh
 Reghq{ qnbey`mh
 Onbeqrj` dm qkeds~yecn qnbey`mh

 QHQRELM@_ P@ANR@ Q OEPQNM@KNL: ONDANP OEPQNM@K@, SBNK\MEMHE
 Ondanp oepqnm`k`
 Jnloeremvhh oepqnm`k`
 Nvemj` oepqnm`k`
 J`j nopedekhr| j`jhe m`b{jh qnrpsdmhj`l h lemedfep`l onm`dnarq g`brp`
 Naswemhe h p`gbhrhe oepqnm`k`
 Pnk| psjnbndhrek b sop`bkemhh oepqnm`knl
 B{qrp`hb`mhe bg`hlnnrmnxemhi psjnbndhrek x`c` g` x`cnl
 J`jhe m`b{jh psjnbndhrek bk~rq jk~web{lh b p`anre q qnrpsdmhj`lh
 Sop`bkemhe cpsooni
 Ondanp oepqnm`k`  j`j jk~webni t`jrnp sqoeu`
 Nopedekhre  jrn b`l msfem m` q`lnl deke
 Qtnplhpsire rpeanb`mh j qnrpsdmhjs
 J`j m`irh msfm{u B`l k~dei
 J`j op`bhk|mn opnbeqrh qnaeqednb`mhe
 J`j h jncn menaundhln sbnk|mr|
 Jncn menaundhln sbnkhr|?
 Onwels msfmn sbnk|mr| qnrpsdmhj`?
 J`j sbnk|mr|?
 Wrn opnhgnider eqkh me sbnkhr|?
 Onwels l{ r`j me k~ahl sbnk|mr| qnrpsdmhjnb?


LNRHB@VH_: Nok`r` on pegsk|r`rs
 Tnplhpnb`mhe onj`g`rekei derek|mnqrh. KPI
 Lnrhb`vh j dnqrhfemh~ vekei
 KPI  lnrhb`vh dk qnrpsdmhjnb
 Nvemhb`el h bngm`cp`fd`el pegsk|r`r{ h menaundhl{e lndekh onbedemh
 J`j onqrpnhr| lnrhb`vh~, wrna{ ok`rhr| hg dnonkmhrek|mn g`p`anr`mmni
opha{kh, ` me sbekhwhb`r| g`rp`r{
 J`js~ qhqrels lnrhb`vhh menaundhln p`gp`anr`r|
 Jk~web{e }kelemr{ qhqrel{ lnrhb`vhh h ee qrpsjrsp`
 P`gp`a`r{b`el lnrhb`vh~  jnrnp` d`er pegsk|r`r
 Qjnk|jn vekei dnkfmn a{r| b qhqrele lnrhb`vhh
 M` b{onkmemhe j`jhu vekei menaundhln lnrhbhpnb`r|
 J`jhe vekh dnkfm{ a{r| b qhqrele lnrhb`vhh dk RNO dnkfmnqrei,
lhdk-lemedflemr`, pdnb{u qnrpsdmhjnb
Ahgmeq-rpemep`:
Melhpnbqjhi Hcnp|  cemep`k|m{i dhpejrnp rpemhmcnbn-jnmq`krhmcnbni jnlo`mhh
+Kncnkejq;, jnmqsk|r`mr, hle~yhi no{r 17 ker sop`bkemh h 10 kermhi no{r
p`anr{ thm`mqnb{l dhpejrnpnl b jnlo`mhu khdep`u p{mj`. @brnp ankee 50
osakhj`vhi b r.w. jmhc +A~dferhpnb`mhe. Nr qrp`rechh dn a~dfer` onx`cnbne
psjnbndqrbn;, +Qhqrel` qa`k`mqhpnb`mm{u onj`g`rekei: bmedpemhe, nvemj`
derek|mnqrh jnlo`mhh;. ]jqoepr on bnopnq`l thm`mqnbncn sop`bkemh,
pegsk|r`rhbmncn psjnbndqrb`, qrp`rechh h onqr`mnbjh qhqrel{ sop`bkemh
ahgmeqnl.
Qr`pnfsjnb` Hmm`  ahgmeq-rpemep q ankee wel 16-rh kermhl op`jrhweqjhl no{rnl
sop`bkemh thm`mq`lh unkdhmcnb{u qrpsjrsp jpsomncn ahgmeq`. ]jqoepr-op`jrhj b
nak`qrh thm`mqnb, a~dferhpnb`mh, qhqrel{ qa`k`mqhpnb`mm{u onj`g`rekei,
sop`bkemweqjncn swer`, `m`khg` h nrwermnqrh. Ncpnlm{i no{r tnplhpnb`mh
qhqrel{ sop`bkemweqjncn swer` h jnmrpnkhmc`, onqr`mnbjh reumhweqjhu g`d`mhi
dk bmedpemh ERP-qhqrel dk cpsoo{ jnlo`mhi, tnpl`khg`vhh ahgmeq opnveqqnb
jnlo`mhh.
data_provedeniya
18 l`.
c. Jheb, ask|b. Xebwemjn, 4
Qrnhlnqr|:
Qrnhlnqr| sw`qrh dk ndmncn weknbej` qnqr`bker 1400.00 cpm.

Q sb`femhel,
Jnb`kemjn Nkec
Lemedfep on opnd`fe opnejr` "Pegsk|r`rhbm{i psjnbndhrek|"
M`xh jnmr`jr{: 044 237-90-05/233-46-69
Hgbhmhre, eckh }ro ohq|lo ophwhmhko Bal mesdnaqrb`.
B`x `dpeq bgr hg orjp{r{x hqrowmhjob: aag damm{u opedophrhi, tnpslnb,
bea-cairnb h r. o.
Wrna{ nrj`g`r|q m`flhre [hidden email]