= КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ. СУДЕБНЫЕ СПОРЫ. =

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

= КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ. СУДЕБНЫЕ СПОРЫ. =

Seminar-2
          =============================================================
          = JNLOKEJQMNE NAEQOEWEMHE ^PHDHWEQJNI AEGNO@QMNQRH JNLO@MHH.=  
          =                       QSDEAM[E QONP[.                     =
          =============================================================

                              25 l`pr` 2008 cnd`
                                    c. Jheb
   
Qelhm`p p`qqwhr`m m`: cemep`k|m{u h jnllepweqjhu dhpejrnpnb, qnaqrbemmhjnb h bk`dek|veb opedophrhi h thpl, qoevh`khqrnb.

Opncp`ll` qelhm`p`:
Qsdeam{e qonp{. Op`jrhweqjhe ophlep{
 Ungiqrbemm{e qsdeam{e qonp{. Ungiqrbemmne op`bn. Qsdeam` op`jrhj`.
 Qsdeam{e qonp{ q dpschlh jnlo`mhlh. Specskhpnb`mhe dnqsdeam{u qonpnb.
 Qonp{ q cnqsd`pqrbemm{lh npc`m`lh.

Bhd{ opnbepnj opnbndhl{u NCMQ
 M`hankee p`qopnqrp`memm{e qsdeam{e dek` on hqj`l m`kncnok`rek|yhjnb. Dek` n ophgm`mhu, qnck`xemhi, medeiqrbhrek|m{lh
 Dek` g` hqj`lh m`kncnok`rek|yhjnb, swpedhrek|m{e dnjslemr{ h qbhderek|qrb` ok`rek|yhjnb m`knc`, m` dna`bkemms~ qrnhlnqr| jnmrp`cemrnb jnrnp{u ophgm`m{ b qsdeamnl onpdje medeiqrbhrek|m{lh

^phdhweqjne naeqoewemhe aegno`qmni derek|mnqrh npc`mhg`vhh
 Qonqna{ opncmnghpnb`mh, nvemjh h g`yhr{ nr onremvh`k|m{u bmsrpemmhu scpng ~phdhweqjni h }jnmnlhweqjni aegno`qmnqrh.
 Op`bnbne naeqoewemhe g`yhr{ hmtnpl`vhh q ncp`mhwemm{l dnqrsonl
 Npc`mhg`vhnmmn-op`bnb{e nqmnb{ qngd`mh h tsmjvhnmhpnb`mh ondp`gdekemh g`yhr{ hmtnpl`vhh.
 Nrberqrbemmnqr| g` opnrhbnop`bm{e deiqrbh b nak`qrh hmtnpl`vhnmm{u nrmnxemhi h g`yhr{ hmtnpl`vhh.
 G`yhr` nr mednapnqnbeqrm{u jnmjspemrnb. G`yhr` nr mednapnqnbeqrm{u jnmrp`cemrnb.

Op`bnb{e bg`hlnnrmnxemh q op`bnnup`mhrek|m{lh h jnmrpnkhps~yhlh npc`m`lh
 Mnbne b g`jnmnd`rek|qrbe n opnbepj`u jnmrpnkhps~yhlh npc`m`lh. Onmrhe +Opnbepj`;. Dnosqj me dnosqj opnbepje, `pcslemr`vh. Onpdnj onbedemh oph opnbepje.
 Lerndhjh ondcnrnbjh qnrpsdmhjnb j }ttejrhbmni bqrpewe opnbep~yhu. Op`bhk|m` npc`mhg`vh dnjslemrnnanpnr` h up`memh dnjslemrnb q vek|~ mednosyemh g`rpsdmemh b p`anre opedophrh bn bpel opnbepnj.
 Onpdnj opednqr`bkemh dnjslemrnb on g`opnq`l op`bnnup`mhrek|m{u npc`mnb. Onpdnj hgzrh dnjslemrnb b scnknbmn-opnveqqs`k|mnl h `dlhmhqrp`rhbmn-opnveqqs`k|mnl.
 R`jrhj` g`yhr{ oph meg`jnmmnl g`depf`mhh dnkfmnqrm{u khv h qnrpsdmhjnb opedophrh. Onbedemhe m` dnopnqe (nopnqe) b op`bnnup`mhrek|m{u, jnmrpnkhps~yhu npc`m`u. M`psxemh onpdj` bedemh qkedqrbemm{u deiqrbhi: nqlnrp`, na{qj`, b{eljh dnjslemrnb. Hqonk|gnb`mhe }rhu m`psxemhi dk g`yhr{.

BEDSR QELHM@P:
Cndevhi Hcnp| ^p|ebhw  Opeghdemr Qn~g` jnmqsk|r`mrnb on }jnmnlhje h op`bs, bedsyhi opncp`ll{ +Qsdeam{e dek` q Hcnpel Cndevjhl; (rekej`m`k 1+1).
Qhdnpemjn Keq - M`w`k|mhj nrdek` mnpl`rhbmn-op`bnbni }jqoeprhg{ NCMQ
Jhqekeb ^phi ^p|ebhw - hgbeqrm{i `dbnj`r, hle~yhi ank|xni no{r p`anr{ b bnopnq`u bg`hlnnrmnxemhu q op`bnnup`mhrek|m{lh h jnmrpnkhps~yhlh npc`m`lh.

Oph jnponp`rhbmnl naswemhh opncp`ll` onkmnqr|~ `d`orhpserq ond qoevhthjs jnlo`mhh-jkhemr`, b j`weqrbe op`jrhweqjhu ophlepnb aepsrq pe`k|m{e qhrs`vhh hg ahgmeq` jnlo`mhh, qoevh`khqr{ B`xei jnlo`mhh bleqre q jnmqsk|r`mrnl qrpnr lndekh pe`khg`vhh }rhu pexemhi m` op`jrhje.

QRNHLNQR\ SW@QRH_ B QELHM@PE:
1820.00 cpm. aeg MDQ (edhm{i m`knc) - g` ndmncn sw`qrmhj`.
B qrnhlnqr| bundhr: hmtnpl`vhnmmn-jnmqsk|r`vhnmmne naqksfhb`mhe, p`gd`rnwm{i l`reph`k, jnmqsk|r`vhh qoevh`khqrnb, naed, jnte-apeijh.

M` opnrfemhh bqecn qelhm`p` hder oplne nayemhe q kejrnpnl, wrn d`er bnglnfmnqr| onkswhr| jb`khthvhpnb`mm{i h nanqmnb`mm{i nrber m` hmrepeqs~yhi B`q bnopnq. Mh ndhm B`x bnopnq me nqr`merq aeg nrber`.

Peck`lemr:
Pechqrp`vh q 9.30 dn 10.00 b Jnmtepemv-g`ke
M`w`kn qelhm`p` b 10.00

Qelhm`p bkerq qoevh`khghpnb`mm{l, p`qund{ g` sw`qrhe, qbg`mm{e q ondcnrnbjni, npc`mhg`vhei, bedemhel opnhgbndqrb` nrmnqhrq j qnqr`bs b`knb{u p`qundnb (qr.5 GS +N m`kncnnaknfemhh opha{kh opedophrhi;). J`fd{i sw`qrmhj qelhm`p` onksw`er asuc`krepqjhi jnlokejr  nphchm`k{ dnjslemrnb: dncnbnp, `jr, nphchm`k qwer`, jnohh qbhderek|qrb.

Pechqrp`vh sw`qrmhjnb opnbndhrq on reketnms b Jhebe: +38 (044) 4559999

=============================================================================================
                       QELHM@P[
=============================================================================================

13.03.2008 -14.03.2008 REUMNKNCHH @JRHBMNCN ONHQJ@ OEPQNM@K@
19.03.2008 -20.03.2008 SOP@BKEMHE DHQRPHASRNP@LH. ONX@CNB[I LERND ONQRPNEMH_ H P@GBHRH_
                       SQOEXM[U DHKEPQJHU H DHQRPHASRNPQJHU QHQREL QA[R@ RNB@PNB H SQKSC  
15.03.2008             REUMNKNCHH @D@OR@VHH OEPQNM@K@ H M@QR@BMHWEQRBN B DEIQRBHH
21.03.2008 -22.03.2008 SOP@BKEMHE NANPNRM[LH QPEDQRB@LH H DEMEFM[LH ONRNJ@LH OPEDOPH_RH_:
                       @M@KHG, JNMRPNK\, MNPLHPNB@MHE, A^DFERHPNB@MHE.  
22.03.2008             REMDEP[ G@ CNQSD@PQRBEMM[E QPEDQRB@. NR SW@QRH_ J ONAEDE.
27.03.2008             SQOEXM[E REUMNKNCHH OPND@F. QRP@RECH_ H R@JRHJ@ OPNDBHFEMH_ NR JNMR@JR@ J JNMRP@JRS  
28.03.2008             ]TTEJRHBM[E OEPECNBNP[ B OPND@F@U. QRP@RECHH H LERND[ ONDCNRNBJH H OPNBEDEMH_ SQOEXM[U OEPECNBNPNB H OPEGEMR@VHI
29.03.2008 -30.03.2008 OP@JRHJ@ ]TTEJRHBMNI RNPCNBKH Q ONK\XEI H QRP@M@LH EBPNOEIQJNCN QN^G@.
                       HMBEQRHVHH B SJP@HMS. K\BNB
11.04.2008 -12.04.2008 ONQRPNEMHE JNLOKEJQMNI QHQREL[ SOP@BKEMWEQJNCN SWER@ H A^DFERHPNB@MH_ B JNLO@MHH
18.04.2008 -19.04.2008 SOP@BKEMHE OPNEJR@LH
15.05.2008 -16.05.2008 SOP@BKEMHE DHQRPHASRNP@LH. ONX@CNB[I LERND ONQRPNEMH_ H P@GBHRH_
                       SQOEXM[U DHKEPQJHU H DHQRPHASRNPQJHU QHQREL QA[R@ RNB@PNB H SQKSC
22.05.2008 -23.05.2008 QRP@RECH_ H R@JRHJ@ +ANK\XHU; OPND@F M@ JNPONP@RHBMNL P[MJE
05.06.2008 -06.06.2008 Rpemhmc +L@QREP DHQRPHASVHH; - dk opnhgbndhrekei h onqr`byhjnb. O
                       Onx`cnb{i lernd onqrpnemh h p`gbhrh sqoexm{u qhqrel qa{r` rnb`pnb h sqksc.