Легальные способы узаконивания объекта

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Легальные способы узаконивания объекта

Oleg-47
D`r` h leqrn opnbedemh:

23 l`.
c. Jheb, ask|b. Xebwemjn, 4Q`lnbnk|mne qrpnhrek|qrbn (pejnmqrpsjvh,
oepeok`mhpnbj`): kec`k|m{e qonqna{ sg`jnmhb`mh nazejr`
Opncp`ll`:

1. Jk`qqhthj`vh nazejrnb q`lnbnk|mncn qrpnhrek|qrb
- `m`khg h nopedekemhe "q`lnbnk|mncn qrpnhrek|qrb`" b g`jnmnd`rek|qrbe
Sjp`hm{;
- qr`rsq nazejrnb, qnnpsfemm{u m` wsfni gelke;
- qr`rsq nazejrnb, qnnpsfemm{u aeg p`gpexemh (dejk`p`vhh) m` b{onkmemhe
qrpnhrek|m{u p`anr;
- qr`rsq nazejrnb, ondbepcmsr{u skswxemhl (pejnmqrpsjvhl, oepeok`mhpnbj`l),
aeg opnunfdemh p`gpexhrek|mni opnvedsp{.

2. Bhd{ nrberqrbemmnqrh g`qrpniyhj` hkh qnaqrbemmhj` gelek|mncn sw`qrj` g`
q`lnbnk|mne qrpnhrek|qrbn
- `dlhmhqrp`rhbm`, scnknbm` h cp`fd`mqj` nrberqrbemmnqr|;
- xrp`tm{e q`mjvhh j ~phdhweqjhl khv`l qnck`qmn G`jnm` Sjp`hm{ "Na
nrberqrbemmnqrh opedophrhi, hu nazedhmemhi, swpefdemhi h npc`mhg`vhi g`
op`bnm`psxemh b qtepe cp`dnqrpnemh".
- hm{e bg{qj`mh opedsqlnrpemm{e deiqrbs~yhl g`jnmnd`rek|qrbnl Sjp`hm{
- nqmnb`mh dk qmnq` q`lnbnk|mncn qrpnhrek|qrb`
- onkmnlnwh mnbni hmqoejvhh C@QJ qnck`qmn onknfemh srbepfdemmncn
onqr`mnbkemhel JLS nr 23.05.2011 9553

3. Osrh sg`jnmemh q`lnbnk|mn onqrpnemm{u nazejrnb b g`bhqhlnqrh
nqsyeqrbkemm{u m`psxemhi
@. Qsdeam` opnvedsp` ophgm`mh op`b` qnaqrbemmnqrh m` nazejr{ q`lnbnk|mncn
qrpnhrek|qrb`. Msfm` kh nm` reoep|?
- jk`qqhthj`vh hqjnb{u rpeanb`mhi;
- dnqsdeam{e opnvedsp{ q sw`qrhel npc`mnb leqrmncn q`lnsop`bkemh,
Cnq`puqrpnihmqoejvhh hkh opedophrhi ARH;
- nopedekemhe nrberwhj` on hqjs.
- ophbkewemhe meg`bhqhl{u }jqoeprnb.
- bhd{ qsdeam{u pexemhi on hqj`l n ophgm`mhh op`b` qnaqrbemmnqrh;
B. Sg`j`mhb`mh b nap`rmnl onpdje
- nrbnd hkh b{dekemhe gelek|mncn sw`qrj` [ophb`rhg`vh]
- onpdnj srbepfdemh opnejr` on mnbnls onpdjs qnck`qmn onqr`mnbkemh JLS nr
11.05.2011 9560
- nayeqrbemm{e qksx`mh on mnbnls onpdjs srbepfdemmnls onqr`mnbkemhel JLS nr
25.05.2011 9555
- nopedekemhe qknfmnqrh nazejr` medbhfhlnqrh q`lnbnk|mn onqrpnemmncn
srbepfdemmncn onqr`mnbkemhel JLS nr 27.04.2011 9557
- onpdnj opednqr`bkemhe p`gpexemhi m` qrpnhrek|m{e p`anr{, srbepfdemm{i
onqr`mnbkemhel JLS nr 13.04.2011 c. 9 466;
- bbnd b }jqoks`r`vh~ nazejr` medbhfhlnqrh qnck`qmn mnbncn onpdj`
srbepfdemmncn onqr`mnbkemhel JLS 13.04.2011 c. 9461
- onkswemhe qeprhthj`vhh qnnrberqrbh, m` nqmnb`mhh `jr` bbnd` b
}jqoks`r`vh~.
4. Pechqrp`vh op`b qnaqrbemmnqrh m` nazejr{ medbhfhlnqrh.
- ophmrhe dnjslemrnb
- pechqrp`vh dncnbnpnb honrej
- bnglnfm{e ophwhm{ nrj`g`
- reumhweqj` hmbemr`phg`vh
- }kejrpnmm{i peeqrp op`b qnaqrbemmnqrh m` nazejr{ medbhfhlnqrh
- b{d`w` dnjslemrnb n ondrbepfdemhh cnqsd`pqrbemmni pechqrp`vhh

5. Mejnrnp{e bnopnq{ nrmnqhrek|mn nazejrnb meg`bepxemm{u qrpnhrek|qrbnl.

6. Opnakel` opnvedsp{ pechqrp`vhh op`b onk|gnb`mh m` nazejr{ medbhfhlnqrh

7. Nqnaemmnqrh petnplhpnb`mh qhqrel{ pechqrp`vhh hlsyeqrbemm{u op`b m`
medbhfhlnqr| q 01.01.2012 c. Phqjh dk qnaqrbemmhjnb.
Ahgmeq-jnmqsk|r`mr{:
O`bkemjn Dlhrphi - dhpejrnp Bqesjp`hmqjni Rpereiqjni Khch, `brnp osakhj`vhi b
qoevh`khghpnb`mmnl hgd`mhh "Qrpnhrek|m` derek|mnqr|: Gelk. Hmbeqrhvhh.
Swer"
Qrnhlnqr| sw`qrh:
1300.00 cpm. - g` ndmncn sw`qrmhj`.
Dk brnpncn h rper|ecn sw`qrmhj` qjhdjh 5% h 7% qnnrberqrbemmn
Q sb`femhel,
Jnb`kemjn @khm`
Ankee ondpnamn: 044 223-48-82/223-51-41

Wrna{ nrj`g`r|q m`flhre [hidden email]