Ο Τύπος της Κατοχής

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ο Τύπος της Κατοχής

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
[IMAGE]

Am jatak\hor ^qhe s'es\r, aut| to l^mula, paqajako}le apamt^ste lar le
tgm ]mdeing DIACQAVG.

[demime 1.01d removed an attachment of type image/jpeg which had a name of typos-katoxhs_small.jpg]