בשבועות הקרובים יגיע משלוח נוסף של אפודים זוהרים לפי תקן משרד התחבורה

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

בשבועות הקרובים יגיע משלוח נוסף של אפודים זוהרים לפי תקן משרד התחבורה

ad4u
ayaerez dwxeaim ibir nyleg peqs yl `tecim fedxim lti zwo nyxc dzgaexd

ngixeo :

 100 igicez - 15y"g ligicd +nr"n

250 igicez 14y"g ligicd +nr"n

500 igicez 13y"g ligicd +nr"n

1000 igicez 12y"g ligicd +nr"n

dngix kell dctqz lebe avar `gc

ltxhim peqtim vex wyx:

[hidden email]

ldqxd nxyinz dztevd ylg niil fd `l :

[hidden email]