Успешное публичное выступление

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Успешное публичное выступление

Oleg-47
Sqoexmne osakhwmne b{qrsokemhe  `jrepqjhe reumhjh

L{ m`undhlq b qnqrnmhh Osakhwmnqrh op`jrhweqjh j`fd{i dem| m`xei fhgmh.
Jncd` hdel m` oepecnbnp{, jncd` osakhwmn dhqjsrhpsel q noonmemrnl, jncd`
opnbndhl opegemr`vhh, jncd` d`el hmrepb|~ fspm`khqr`l, jncd` opegemrsel opnejr
qbnels psjnbndqrbs hkh ondwhmemm{l.
L{ qrpelhlq a{r| sqoexm{lh, qrpelhlq, wrna{ m`xh hdeh saefd`kh h bdnumnbkkh
k~dei, qrpelhlq j rnls, wrna{ m`q bnqophmhl`kh onghrhbmn h onddepfhb`kh.
Q`lne ck`bmne, m`xh b{qrsokemh dnkfm{ onasfd`r| dpschu j `jrhbm{l deiqrbhl!
@ m`qjnk|jn l{ q`lh qonqnam{ qtnplhpnb`r| h onddepfhb`r| qbni osakhwm{i hlhdf
r`jhl nap`gnl, wrna{ dnqrhc`r| qbnhu vekei? H j`jhl dnkfem a{r| }rnr hlhdf?
Bqecd` ndhm`jnb{l, p`gm{l?
J`j qdek`r| r`j, wrna{ qj`g`mmne saefd`kn h lnrhbhpnb`kn dpschu k~dei?
J`j nbk`der| l`chweqjhlh bnglnfmnqrlh qbnecn cnknq`? J`j h nrjsd` ap`r| qhk{
h }mepch~, nay`r|q }ttejrhbmee, ` sqr`b`r| lem|xe? H eye lmncn - lmncn dpschu
+j`j;
Opncp`ll`:
Db` peqspq` }ttejrhbmnqrh b qhrs`vhh Osakhwmnqrh;

Dbe qrp`rechh bg`hlndeiqrbh q bmexmhl lhpnl;

Ohp`lhd` knchweqjhu spnbmei;

Tnpl`r jnmewmncn pegsk|r`r`;

Jnmqrpsjrhbm` nap`rm` qbg| (wrn cnbnp~ qeae h dpschl, m`qjnk|jn }rn
lnrhbhpser);

Bmsrpemmee p`qjpeonyemhe;

Qmrhe g`fhlnb (sop`bkemhe l{xv`lh khv` h rek`);

_g{j rek` (lnrnphj`, feqr{, khwmne opnqrp`mqrbn);

L`chweqjhe bnglnfmnqrh cnknq` (lekndhj`, relap, onkermnqr| gbsw`mh);

Dhjvh h `prhjskvh, d{u`mhe;

]lnvhnm`k|mne njp`xhb`mhe pewh;

M`b{j bunfdemh b qnqrnmhe `jrhbmni qnqpednrnwemmnqrh, sdepf`mh ndmnbpelemmn
ank|xncn jnkhweqrb` nazejrnb bmhl`mh;

Rph jpsc` bmhl`mh;

Reumnknchweqjhe ophel{ ophbkewemh bmhl`mh;

@jrhbmne qksx`mhe;

P`anr` qn qknfm{lh qksx`reklh h rpsdm{lh, +b{ahb`~yhlh onwbs hg ond mnc;,
qhrs`vhlh;

Nqmnb{ bedemh dh`knc`;

Onmhl`mhe qnqr`bk~yhu, ophbndyhu j sqoeus h mesqoeus jnmr`jr` q dpschlh;

Opendnkemhe oqhunknchweqjhu a`p|epnb, qrp`unb h bnkmemh;

B{p`anrj` p`anwecn q`lnwsbqrbh, p`anr` q }mepchei;

Ophel{ pek`jq`vhh h jnmvemrp`vhh.
Pegsk|r`r{:
= slemhe kecjn m`undhr| jnmr`jr h bg`hlndeiqrbnb`r| q k~d|lh;
= a{r| sqoexm{lh b qhrs`vhh Osakhwmnqrh
= slemhe beqrh dh`knc
= wsbqrbnb`r| `sdhrnph~, `jrhbmn h rnwmn bngdeiqrbnb`r| m` me8
= sqoeb`r| nrqkefhb`r| opnhqundyhe b mei hglememh
Lerndhj` rpemhmc`:
Lhmh-kejvhh, sop`fmemh, pnkeb{e hcp{, hmdhbhds`k|m{e h cpsoonb{e g`d`mh,
bhden-lnmhrnphmc h `m`khg bhdeng`ohqh.
D`r` h leqrn opnbedemh:
26 l`.
c. Jheb, ask|b. Xebwemjn, 4
Qrnhlnqr|:
Qrnhlnqr| sw`qrh dk ndmncn weknbej` qnqr`bker 1400.00 cpm.

Q sb`femhel,
Jnb`kemjn J`r`phm`
Lemedfep on opnd`fe opnejr` "Sqoexmne osakhwmne b{qrsokemhe"
M`xh jnmr`jr{: 044 237-90-05/233-46-69
Hgbhmhre, eckh }ro ohq|lo ophwhmhko Bal mesdnaqrb`.
B`x `dpeq bgr hg orjp{r{x hqrowmhjob: aag damm{u opedophrhi, tnpslnb,
bea-cairnb h r. o.
Wrna{ nrj`g`r|q m`flhre nrohq`r|q